Faculty of Law

Faculty of Law

Mazeret Sınavı Dilekçesi (Yıllık)

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Üniversitemizde yıllık eğitim veren fakültelerde UZEM tarafından yürütülen

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Türk Dili

Yabancı Dil (İngilizce) ortak derslerinin "Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 20. Maddesine uygun olarak bir ara sınav, final ve bütünleme şeklinde yapılması Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

UZEM Güz Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavı Dönemi 16.01.2018 - 18.01.2018  tarihleri arasındadır

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (ATA1020,) için 16 Ocak 2018 Salı günü saat:17:00’da

Türk Dili (TRD1020) için 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17:00’da,

İngilizce (YDZI1020) için 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17:00’da yapılacaktır.

Güz Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavı Dönemi 26.02.2018-02.03.2018  tarihleri arasındadır
 • 2017-2018 Güz Dönemi Sınavları Takvimi.

 • Mazeret Sınavı Yönergesi için(Tıklayın)

 • M.Ü.Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için (Tıklayın)

 • Dilekçe, indirildikten sonra bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 • El yazısı ile doldurulan dilekçeler kabul edilmeyecektir.

 • Ders adı satırı açılan kutudan seçildikten sonra sınava ait bilgiler otomatik olarak gelmektedir.

 • Bilgisayar ortamında doldurulan dilekçenin excel formatında (pdf.odf.jpeg dosya türüne çevrilmemelidir)

 • hukuk.basvuru@marmara.edu.tr 

 • e.posta hesabına gönderilmesi gerekir.

 • Doldurulnan form yukarıda belirtilen epostaya ek olarak gönderilmesi ONEDRİVE veya GOOGLE DRİVE eki olarak gönderilmemesi bu durumlarda dosya alınamakta veya alımı için gereksiz süre kaybı meydana gelmektedir.

 • Bilgisayar ortamında doldurulan dilekçe, aynı zamanda ıslak imzalı olarak mazerete esas belgeler ile birlikte öğrenci işlerine teslim edilecektir.

 • İkinci bir yükseköğretim kurumunda eğitim gören ve sınavların çakışması nedeniyle mazeret dilekçesi veren öğrenciler   bakımından Dilekçe ekinde belirtilen sınav programının ilgili bölüm tarafından onaylanması gerekmekte olup, ilgili bölüme ait onaylı transkriptlerin de Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MAZERET SINAVI YÖNERGESİNDEN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Hastalık hali

 

 MADDE 4 - (1) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

 

 Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

 MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş gün içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

 (2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

 Trafik kazası

 MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

 Gözaltı ve tutukluluk hali

 MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

 a)       Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

 b)       Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

 c)       Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

 Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

 MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

 Diğer mazeretler

 MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

 Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

 MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci,

mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle

sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

 Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

 (2)      Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

 (3)      (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez. 

 

  

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ  MADDE 21 -

 (2)   Ara sınavların mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır,

bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

 (3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

 (4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.