Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Af Yatay Başvuruları Hakkında Duyuru (7143)

 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7143 sayılı kanunun 15 inci maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

İlgili hüküm kapsamında İkamet sebebiyle geçiş yapmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve belirlenen kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. İstenilen belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü belge talebinde bulunabilir.

Başvurular ilgili birimlerin komisyonları tarafından değerlendirilecektir. 

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız. 

Önlisans/Lisans Kontenjanları için tıklayınız.

Lisansüstü Kontenjanları için tıklayınız. 

BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Af Yatay Başvuru Tarihleri         : 19.09.2018- 25.09.2018

Af Yatay Yabancı Dil Sınavı        : 27.09.2018

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı   : 03.10.2018

Af Yatay Kayıt Tarihleri               : 04.10.2018-05.10.2018

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü),

3. OSYM vb. Sonuç(Yerleşme) Belgesi (Lisansüstü programlar ALES vb.)

4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi,

5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Transkript (Not durum çizelgesi),

6. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,

7. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

8. İşi veya ikametinin İstanbul’da olduğuna dair belge,

9. Disiplin cezası almadığına dair belge.


 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 09.10.2018 10:57:04 tarihinde güncellenmiştir.