Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Mazeret Sınav Yönergesi Hk

  1. Mazeret Sınav Yönergesi Hk


Marmara Üniversitesi Mazeret Sınavı Yönergesinin 4’üncü ve 10/3’üncü

maddesinde 12/10/2016 tarih ve 351-10 sayılı Senato Kararı ile Rektöre verilen yetki
kapsamında yapılan düzenleme aşağıda belirtilmiştir.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MAZERET SINAVI YÖNERGESİ

 

4.madde

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

 

10.madde 3.fıkra

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birimin öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine teslim eder.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)  Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)  Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez. 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 METNİN ESKİ HALİ

 


Üniversitemiz Senatosunun 12 Ekim 2016 tarih ve 351-11-B sayılı kararı
doğrultusunda

Mazeret Sınav Yönergesinin 4 üncü ve 10 uncu maddelerinde

"Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve
kuruluşlarından aldığı ve üzerinde saat belirtilen bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.


Sağlıkla ilgili mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, üzerinde saat
belirtilen rapor süresince herhangi bir sınava giremez.

Ancak raporun alındığı saatten önce
girilen sınavlar geçerli kabul edilir; girilmemiş olan sınavlar için mazeret hakkı
doğmaz."

yapılan değişikliğin 2016 - 2017 eğitim-öğretim bahar yarıyından itibaren
uygulanacak olup öğrencilerimize duyurulur.

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.05.2017 16:52:44 tarihinde güncellenmiştir.