Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Mazeret Sınavları *

Sınavımın olduğu saatlerde Hastane Randevum var/Doktorda muayene oluyorum bu durumu belgelesem mazernet sınavına girebilirmiyim? *

Mazeret Sınavına girmek için sınav tarihini kapsayan istirahat içeren bir belgenin olması gerekmektedir.


Muayene olduğunu veya sağlık kurumunda olduğunu gösterir belge istirahat içermediğinden Mazeret Sınavı talepleri red edilir

  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MAZERET SINAVI YÖNERGESİNDEN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Hastalık hali

  MADDE 4 - (1) (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı ve üzerinde saat belirtilen bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

 

 MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle

sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

 (3)      (Değişik fıkra: SK-12/10/2016-351-11-B) Sağlıkla ilgili mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, üzerinde saat belirtilen rapor süresince herhangi bir sınava giremez. Ancak raporun alındığı saatten önce girilen sınavlar geçerli kabul edilir; girilmemiş olan sınavlar için mazeret hakkı doğmaz.

  

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ  MADDE 21 -

 (2)   Ara sınavların mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır,

bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

 (3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

 (4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

Mazeretim var ve ara sınavlara katılamayacağım? Ne yapmam gerekir? *

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen ara sınavlar için belirlenmiş mazeret döneminde kullanırlar.

Hangi durumlar geçerli mazereti içermektedir? *

Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.  

Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara katılabilir miyim? *

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır

Katıldığım/katılacağım tüm sınavlar için mazeret sınavı yapılır mı? *

Ara sınav (vize) için mazeret sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının (final)  mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim? *

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez.