04-05-06 2021 Tarihlerinde yapılacak Yaz Okulu Sonrası Üç ders sınavı ve yaz okulu sonrası mezuniyet işlemleri:

 

04-05-06 2021 Tarihlerinde yapılacak Yaz Okulu Sonrası Üç ders sınavı takvimi

 

Yaz okulunda fakültemize toplu ulaşan notlar geldikçe işlenecektir

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına yalnızca yaz okulunda herhangi bir derse kayıtlanmış olan ve üç ders sınavına girme şartlarını taşıyan öğrenciler katılabilir.

Öğrencinin üç ders girmesi için transkript gelmesi şart değildir.

Dönemlik Öğrenciler yaz okulu sonrası üç ders sınavı girmeye hakkı olduğu hususunda tereddüttü olmayan (gelmemiş veya işlenmeyen yaz okulu notları olması) vb. hak doğurucu durumlara karşı sınava öğrenci girebilir listenin altına imza atabilir.

Gelen notlarda başarısız not varsa öğrenci bu nedenle üç den fazla dersi kaldığında üç ders sınavı geçersiz olur.

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna  dilekçe ile başvurulmalı veya talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

Öğrencinin adı soyadı       

 

Öğrenci numarası       

 

Girilecek Üç Ders Kodu-Adı

 

Girilecek Üç Ders Kodu-Adı

 

Girilecek Üç Ders Kodu-Adı

 

Üç ders talebinde dikkat edilmesi gereken hususlar

 

1.) Üç ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanmamış bir dersin üç ders sınavına girilemez.

2.) Tabi olunan müfredattaki 3 (üç) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur.

Başarısız olup da sınavına girilmek istenen üç dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması üç ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.

3.) Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) SADECE BİR tanesinden üç ders sınavına girebilir;

Ancak üç dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı.

4.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.

6.) Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mailde belirtilmelidir)

7.) Üç ders notları BYS’den takip edilecek olup; notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından girildikten sonra mezuniyet işlemlerine başlanacak ve geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

8.)  Üç ders dilekçesi aynı zamanda geçici mezuniyet belgesi talep dilekçesi olduğundan ayrı bir dilekçe vermeye gerek yoktur.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TESLİMİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazır  olan mezunlarımızın hakkında yapılacak duyuru sonrası OBYS den e.imza lı olarak alabildikleri gibi

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan veya Geçici Mezuniyet belgelerinin şahsen (Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  veya noter onaylı vekâletname (Vekâlet eden ve vekâlet verenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  ile teslim alınabilir.

 

 • MÜ. Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 •  
 • MÜ. Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 •  
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
  VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
 • DAİR YÖNETMELİK
 • Resmi Gazete: 8 Ekim 2019 / 30912
 • MADDE 1 - 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
 • “k) UC (Üç ders sınavı): UC işareti derslerin üç ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.”
 • MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
 • Üç Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı
 • “(1) Üç Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve üç dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO'sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO'sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yılsonunda yalnızca bir dersten üç ders sınav hakkı tanınır. Üç ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.”
 • “(2) Üç Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler üç ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.”
 • (4) Üç Ders Sınavına (UC) azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde sınava katılabilirler. Başarısız olmaları halinde, öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına üçrar girebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır. Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri üç ders sınavından yalnızca bir dersin sınavına girebilir.Öğrenciler mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir. Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki Üç Ders Sınav hakkından yararlanamaz.”
 • MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Devam ve başarı durumu

MADDE 10 - (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.
 • Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, yaz okullarında alıp başarmış olduğu dersleri için başarı notu verilir. Öğrencinin harfli başarı notu, yaz okulunda dersin açıldığı birimin harfli başarı notu hesaplama yöntemi uyarınca belirlenir.
 • Yaz okulunda alınan derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) katılır. Ancak birim yönetim kurulunun uygun gördüğü durumlarda yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabına katılabilir.
 • Üçrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO / GANO hesabında bu son not kullanılır.
 • Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu üç dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindekişartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte üç ders sınavına girme hakkı kazanır.
 •  

 

HIZLI ERİŞİM