Ders Muafiyet Dilekçesi.

 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 33 - (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim- öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili programın intibak komisyonu öğrencinin önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını birim yönetim kuruluna önerir. Bu durumda, muaf tutulan derslerin toplam kredisi ve programın yarıyıl/yıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreden düşülecek yarıyıl/yıl sayısı belirlenir. İntibak komisyonunun önerisi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)    Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)    Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde

Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde, Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır. 

Süresi geçen talepler ve önceki yıllarda süresi içindeyapılmamış yeni muafiyet talepler kabul edilmez.

 

Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam eden veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin

Ders Muafiyetinde daha önceki okulundan alıp başarılı olunan derslerin içeriklerinin getirilmesi yeterlidir

Belirtilen süreler içerisinde ders muafiyet talebinde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki talepleri kabul edilmez ve kaydoldukları birimin eğitim-öğretim müfredatındaki derslerin tümünden sorumlu olurlar.

İsteyen adaylar ders muafiyetlerine ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ilgili programın bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta yolu ile 05 Eylül 2017 tarihine kadar ulaştırabilirler.

Taahhütlü posta ile yapılan başvurularda eksik belge, onaysız belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu değildir.

 

Ders muafiyet talebinde bulunulması için gerekli belgeler; -

* Transkript (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı),

* Ders İçerikleri (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı).

   Ders içeriklerinde öğrencinin sadece aldığı derslerin içeriğini getirmesi yeterlidir alınmayan ders içeriklerinin getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

* Ders Müfredatı Tablosu (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı)

(Dilekçe için aşağıdaki açıklamayı okuyunuz)

 
  • Dilekçe, indirildikten sonra bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

  • Bilgisayar ortamında doldurulan dilekçe, aynı zamanda ıslak imzalı olarak mazerete esas belgeler ile birlikte Fakültemiz öğrenci işlerine teslim edilecektir.

     
  1. Muafiyet ve intibak işlemleri Üniversitemiz M.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ne göre yapılmaktadır.


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 01.10.2019 11:45:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM