Üç Ders Sınavı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 8 Ekim 2019 / 30912
MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) UC (Üç ders sınavı): UC işareti derslerin üç ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı”
“(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi
içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya
mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir.
Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma
koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü
akademik takvimde belirtilir.”
“(2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını
öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı
başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma
verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.”
“(4) Üç Ders Sınavına (UC) azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti
için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten
başarısız olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik
takvimde belirtilen tarihlerde sınava katılabilirler. Başarısız olmaları halinde, öğrenciler akademik takvimde
belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan
ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır. Üç
ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli
başarı notuna çevrilir. Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyeti için gerekli olan GANO
koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri üç ders sınavından yalnızca bir dersin sınavına
girebilir. Öğrenciler mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak
DD veya DC notu alınan derslerden girebilir. Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki Tek Ders Sınav
hakkından yararlanamaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/8/2015 2945


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 08.07.2021 18:57:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM