Sık Sorulan Sorular

ÇAP (Çift Anadal Programı)

Fakültemiz öğrenci işlerine uğrayarak ÖBYS sisteminde

Öğrenci bilgi girişi menusünde

Çift Anadal/ Yandal menüsüne tıklayarak

Fakültemizde hangi eğitim türü , hangi programa  kaydoldu iseniz seçim yapılıp 

Müfredat seçimi yapılmalıdır.

Sonrasında danışman ataması yapılarak ders seçimi işlemleri yapılabilir.

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez.


Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.


Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

Öğrenciler,
istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda başka bir lisans öğrenimini başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler.
 
Bununla ilgili hususlar Senato tarafından kabul edilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi ile belirlenir.
 
 
Çift anadal programları
farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi,
 
aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir.
 
İkinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri;
programları yürüten birimlerin ve
birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

M.Ü. Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Anadal Programı Yönergesi

Çift Anadal programına başvuru koşulları

MADDE 7 - (1) Çift Anadal Programlarına başvurular Eğitim - Öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Öğrenci Çift Anadal diploma Programına, Ana Dal Lisans diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık Programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık Programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık Programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; Ana Dal Ön Lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal diploma Programında almakla yükümlü tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz. Başvuru sırasında GANO en az 3,25 olması ve Ana Dal diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk % 20'lik dilimde bulunması gerekir.

a) Ana Dal diploma Programındaki GANO'su en az 3,25 olan ancak Ana Dal diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak Programın ilgili yıldaki ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal Programına başvurabilirler.

Birimlerin önerileri ile senato tarafından belirlenen aşağıdaki alanlara ait Programlar arasında, GANO'ları ;

Lisans programlarında;

Sosyal ve Beşeri Bilimler temel alanlarının kendi aralarında 3,25 Fen ve Mühendislik bilimleri temel alanlarının kendi aralarında 3,25 Sağlık Bilimleri temel alanlarının kendi aralarında 3,25

Farklı alanlar arasında 3,50 olması,

 

Ön lisans programları;

Sosyal Bilimler alanlarının kendi aralarında 3,25 Teknik Bilimler alanlarının kendi aralarında 3,25 Sağlık Bilimleri alanlarının kendi aralarında 3,25 Farklı alanlar arasında 3,50 olması,

Lisans Programlarından Ön Lisans Programlarında ikinci Ana Dal yapmak isteyen öğrencilerin GANO'larının 3,50 olması gerekir.

Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan Programlara, Çift Anadal başvurularında, Ana Dal Programının eğitim dilinin başvurulan Programın eğitim dilinden farklı olması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurulması halinde yetenek sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.

En fazla 3 “Çift Anadal Programına” başvuru yapılabilir. Tercih sırasına göre yerleştirme yapılır.

Tıp, Diş, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi Programlara başvurularda öğrencinin ilgili yılda ki ÖSYM Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir. Başarı sırası şartı aranan Programlara Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için ÖSYM Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekir. Başarı sıralaması şartını sağlamayan öğrenciler Çift Anadal başvurusu yapamaz.

Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal başvurusu yapamaz.

Başarı sırası şartı aranmayan programlara başvurulması halinde Lisans programının puan türünde ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı olmayan adaylar için, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı olarak bir yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

Öğrencinin, başvurduğu Lisans programının puan türündeki ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanının onuncu fıkrada belirtilen en düşük puandan daha düşük olması durumunda bu fıkrada belirtilen en düşük puan esas alınır.

Üniversitemize Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin en az bir yıl eğitim görmüş ve GANO'nun oluşması Bu şartı taşıyan öğrenciler Çift Anadal Programına başvuru yapabilir.

Üniversitemize Yatay geçişle gelen öğrencilerin en az bir yıl eğitim görmüş olması

 

gerekmektedir. Bu şartı taşıyan öğrenciler Çift Anadal Programına başvuru yapabilir.

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucu yerleştirilen öğrenciler başvurdukları Çift Anadal Programı ile ilgili yükseköğretim Programlarının koşul ve açıklamalar kısmında yer alan özel koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

 

 
 
 
Yabancı uyruklu öğrenciler de ÇAP’dan yararlanabilirler.

İkinci öğretim çift anadal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili diploma programının öğrenim ücretini öderler.

 

 

Programa devam

MADDE 12 - (1) Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir.

Ana dal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,75’in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal Programındaki GANO'su bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,00’nin altına düşebilir.

Bu maddenin 1. 2. ve 3. fıkralarında belirtilen GANO şartlarının sağlanmaması halinde akademik takvimde belirtilen sürelerde Çift Anadal Programındaki kaydı birim yönetim kurulu kararı silinir. Ancak ikinci Programında aldığı dersler ikinci Program transkriptinde belirtilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13 - (1) Ana Dal diploma Programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci Ana Dal diploma Programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci Ana Dal diploma

Programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44'üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

(2) Öğrencinin Çift Anadal Programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu kararı, ikinci Programının bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye ve Ana Dal Programının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Madde 44 – (Değişik: 13/2/2011-6111/171 md.)

c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını
azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,

 

 

 

öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

 

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami
süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin
usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu
hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.
Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde
başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya
kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu
öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep
etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim
dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son
sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar
sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde
başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri
kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son
sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim
yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (Değişik cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim
öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeleri ve her dönem başında kayıtlarını yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir. (Ek cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim
sisteminde üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği
kesilir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim
kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise
en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not
ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere
diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı
olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her
eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları
tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu
sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
ç. Bir yılda üç dönem öğretim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının
bu Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen haftalık zorunlu ders yükleri, sadece iki dönem için
aranır. Tez danışmanlıkları hariç, üçüncü dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle ilgili
olarak kendilerine ek ders ücreti ödenir.
d. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş
zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde
saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru
bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve
öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü
uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar,
uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,
sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim
elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 11
inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere
yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. Ders
malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan verilmesi,
öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan
süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere katılan öğrenci sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen her
türlü ödemelerin toplamı uzaktan öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini
geçemez. Uzaktan öğretim için yatırılan öğrenim ücretinin bu fıkraya göre yapılan ödemeler
sonrası kalan kısmı ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler, ilgili birimin veya yükseköğretim kurumunun mal ve hizmet
alımlarında kullanılır.

Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki
bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için
öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilemez.
Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de
uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan
öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına
göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Dersin uzaktan öğretim
yoluyla verilmesinde görev alan öğretim elemanı ve diğer personele, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti toplamının
yüzde yetmişini geçmeyecek şekilde bu fıkranın ikinci paragrafına göre ödeme yapılır.
Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim
elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın haftalık 10 saati geçmeyecek şekilde 2914 sayılı
Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
f. Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurullarının oluşumu ve görevleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Önlisans diploması
MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden;
ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

 

Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular
herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Hükümleri uyarınca önlisans diploması öğrenimine devam edemeyen ve 1 ve 2. sınıf derslerini tamamlanması durumunda talebi üzerine verilir

ÇAP ÖĞRENCİLERİ BU MEVZUAT KAPSAMINA GİRER

04.04.2022 TARİH VE 256217 SAYILI YAZI VE EK 20287 SAYILI YÖK YAZISI İŞLEMİN DAYANAĞIDIR.


T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-75850160-302.15.06-20287

Konu :Çift Anadal programında önlisans diploması hk.

TÜM ÜNİVERSİTELERE

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca

çift anadal yapan öğrencilerin kayıtlı olduğu anadalından mezun olduktan sonra,

ikinci anadal programına devam eden öğrencilerin ikinci anadala devam etmek istememeleri halinde

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

ikinci anadalından ön lisans mezunu olabilmek için gerekli kriterleri sağlamak şartıyla ön lisans diploması alarak mezun olup olamayacakları hususunda Başkanlığımıza yapılan başvuru

22/03/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve çift anadal programında kayıtlı olan ve çift anadal programından başarılı olamayan öğrencilerin

Anadal derslerinin 240 AKTS'sinin dışında

ayrıca 120 AKTS sağlaması durumunda

alan belirtmeyen önlisans derecesi alabileceğine karar verilmiştir.


 

 

 

Mezuniyet
MADDE 15 –(1) Öğrencinin Ana Dal Programındaki başarısı ve mezuniyeti ikinci Ana Dal
Programındaki başarısı ve mezuniyetini etkilemez.


(2) İkinci Ana Dal Programında, mezuniyet diploması ancak Ana Dal Programından mezun
olunması halinde verilebilir.

Anadalından mezun olamayan öğrenci çaptan mezun olamaz

Anadalından kaydı silinen öğrenci af kanunu ile Anadalında kaydını aktif etmeden ÇAP kaydını talep edemez.

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
7417 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ GENEL
(ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ) UYGULAMA ESASLARI

Ön lisans ve Lisans Uygulama Esasları


Madde 20- Ana dal lisans programından ilişiği kesildiği için çift ana dal lisans programından
veya yan dal sertifika programlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ana dal lisans programına af
kapsamında kabul edildikleri takdirde, ilgili çift ana dal/ yan dal sertifika programına da talep
etmeleri halinde yeniden kayıt yaptırabilirler.

HIZLI ERİŞİM