Mazeret Sınavı

1.) Mazeret Sınavına başvuru her ders için ayrı ayrı yapılmalıdır.

2.) Gönderilen form Fakültemiz tarafından raporlandığı gibi başvuran öğrencinin e-posta hesabına da gelmektedir.

Gelen form çıktı alınarak mazerete esas raporlar ile birlikte Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

3.) Form eki olarak yüklenenen belgelerin sağlık raporu veya mazerete esas kabul bir belge olması gerekmektedir.

eksik ve geçersiz belge yüklenen başvurular red edilir.


 

Dönemlik Müfredat 23-24 Bahar Vize (Ara) Sınav Mazeret Başvuru Formu


Rapor veya Mazerete Esas Belge Başlangıç tarihi girilmelidir

Rapor veya Mazerete Esas Belge Bitiş Tarihi Girilmelidir

Rapor veya Mazerete Esas Belge de Mazeretee esas gün sayısı girilmelidir

Gönderilen form öğrencinin e-posta hesabına da gelmektedir. Gelen form çıktı alınarak başvuru ekleri ile birlikte öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Mazerete esas belgeler yüklenmelidir boş resim veya dosya yüklenmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır

pdf, png, jpg, jpeg formatında dosya yüklemelisiniz.

Mazerete esas belgeler yüklenmelidir boş resim veya dosya yüklenmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır

pdf, png, jpg, jpeg formatında dosya yüklemelisiniz.
pdf, png, jpg, jpeg formatında dosya yüklemelisiniz.

Mazerete esas belgeler yüklenmelidir boş resim veya dosya yüklenmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır


 

Vize Sınavını tamamlayan ve sınav kağıdını teslim eden öğrenci mazeret sınavına başvuramaz.

Vize Sınavına ulaşım sorunu nedeni ile katılamayan öğrenci mazeret sınavına başvuramaz.

Vize sınavı sırasında rahatsızlanan ve sınavı tamamlayamadan çıkan öğrenci bunu sınav günü dilekçe ile belirtmeli ve yazı işlerine dilekçesini teslim etmeli daha sonra mazeret sınavına raporu ile başvurmalıdır.

Vize Sınavına giren ve notu açıklanan öğrenci durumunu bildirmeden talep ettiği vize mazeret sınavı geçersiz sayılır ve vize notu geçerlidir.


Ara sınavların mazereti yapılır.

Yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. / Mazeret sınavının telafisi yapılmaz." 

Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir.

Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde onaylı transkript, onaylı sınav programını dilekçenin ekine başvurmaları zorunludur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MAZERET SINAVI YÖNERGESİ

Senato: 1 Mart 2016 / 344-6-A, 3 Mayıs 2016 / 346-3-İ,
12 Ekim 2016 / 351-10-B ,12 Ekim 2016/351-10

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

  1. Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,
  2. Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
  3. Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
  4. Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
  5. Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

  1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı

belgeyi ibraz etmesi,

  1. Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı

belgeyi,

  1. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

  • Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.
  • Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


Sınavlarda mazeret hali
MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav
tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile
bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler,
sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.
(2) Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl
sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu
sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada
belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.
(3) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı
hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil
edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir.
Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir
dilekçeyle başvurmaları zorunludur.


 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.02.2024 14:54:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM