Öğrenci İşlerinden Talep

Öğrenci İşlerinden Talep


pdf, png, jpg, jpeg formatında dosya yüklemelisiniz.
pdf, png, jpg, jpeg formatında dosya yüklemelisiniz.

Kişisel verilerin korunması kapsamında 

eposta ile yapılan 3.şahıslarca istenen belge ve bilgi talebi işleme alınmamaktadır.


eposta veya faks ile yapılan

kayıt dondurma

kayıt silme ve bunun gibi öğrencilik durumlarını etkileyecek talepler işleme alınmamakta;

bu işlemlere esas belgenin ıslak imzalı dilekçe ve raporları fakültemize teslimi gerekmektedir.


Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan ve yapılması istenen iş ve işlemleride kapsayacak "resmi vekaletname" aslının Fakültemize ibrazı zorunludur.


Vekaleten yürütülen işlemlerde vekil ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanının aslı ve  fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.


Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C.
Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanunimirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan
Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.)
ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


Öğrenci İşleri e.posta : hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr

         Fakülte e.posta : hukuk@marmara.edu.tr


 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.02.2024 14:01:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM