Hazır olan Diplomalar ve Duplikata Diploma Hakkında Bilgiler

Hazır Olan Diplomalar:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023 yılı dahil ve bu tarihten öncesi ilk mezunlara kadar bütün mezunların diploması hazırlanmıştır.

Diplomasını teslim almamış mezunlarımızın hafta içi 16.20'ye kadar; nüfus cüzdanından, baro kimliğinden veya pasaporttan herhangi biririn aslı ile fotokopisi ibraz edilerek Fakültemiz binası zemin katında bulunan öğrenci işlerinden teslim alınabilir.

Teslim alınmamış diplomalar "Aslı Gibidir " yapılmaz eposta veya faks ile gönderilmez


MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİPLOMALARINI ÖNLÜ ARKALI TARAMA İŞLEMİ YAPARAK DİGİTAL ARŞİVLERİNDE SAKLAMALARI ÖNERİLİR


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 • Diploma arka yüzünde sol alt köşede diplomanın geçerliliğini internet üzerinden doğrulamada kullanılan karekod bulunur. Karekod diploma numarasına bağlı olarak her mezuna özel ve benzersiz olarak üretilir. Karekod kullanmadan doğrulama yapabilmek için aşağıdaki ifade bu alanda yer alır:

http://diploma.marmara.edu.tr Bu diplomanın sahibini elektronik ortamda kontrol edebilirsiniz.”

 • Diploma arka yüzünde sağ alt köşede Daire Başkanının unvanı, adı, soyadı, görevi ve Başkanlık Mührü yer alır.

 • Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz. Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.
 1. İkinci öğretim eğitimi ile ilgili mezun olma durumu,
 2. Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,

(Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği md25/4 md28-2)

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 25 –(4)

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.

MADDE 28 – (2)

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler,
onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun
olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir


Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması

MADDE 10 - (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.


Mezuniyet belgelerinin teslimi

MADDE 11 -

(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


 • Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim tarafından teslim edilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.

 

 • Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.

 

 • Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

 

 • Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi

MADDE 12 - (1) Diplomanın

 1. 1.yırtılması,
 2. 2.kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,
 3. 3.Kaybolmuş olması,

hallerinde mezun olan kişi ilgili birime dilekçe ile müracaat eder.

Adı geçene Duplikata düzenlenmesi için birim yönetim kurulu kararı alınır.

Kararın bir örneği ile adı geçenin bilgileri ve başvuru evraklarının fotokopileri Daire Başkanlığına gönderilir ve dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir.

Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezunları diplomalarını kaybetmeleri halinde, yeni diploma başvurularını İl Sağlık Müdürlüğüne; Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi mezunları ise Sağlık Bakanlığına yaparlar. Yeni diploma talep edene ait bilgi ve belgeler İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Üniversitemize iletildikten sonra yukarıda iş süreçleri uygulanır.

 • Duplikata talep dilekçesi ekine;
 1. 1.Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi
 2. 2.Tahribat gören veya yırtılan diploma,
 3. 3.Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim

eklenir.

 • .Duplikatanın arkasında bulunan “Duplikata Alanı” bu Yönergenin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında açıklandığı üzere düzenlenir.
 • .Duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz. Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine kırmızı renkte dijital “DUPLİKATA” metni yazılır. Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Daire Başkanı imzası, Marmara Üniversitesi mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için Birime gönderilir.
 • .Görev başında bulunan Birim Yöneticisi, Duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alanı imzalar ve Daire Başkanlığına iletir.
 • .Daire Başkanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki Birim Yöneticisi imzası tamamlanan Duplikata Rektörün imzasına sunulur. Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alan imzasını Duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar.
 • .İmzaları tamamlanan Duplikatanın ön yüzü, Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
 • .Tescil işlemi gereken hallerde, onaylı Duplikata Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne tescil işlemi için Birim tarafından gönderilir. Tescil işlemi tamamlanan Duplikata bu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygun olarak teslim edilir.
 • .Mezunun bilgilerinin tam olarak okunamadığı şekilde tahribata uğramış mezuniyet belgelerinde ilgilinin birimine dilekçe ile müracaat etmesi ve orijinal belgenin ibraz edilmesi halinde yenisi düzenlenir.

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği


MADDE 13 - (1) Senato-02.10.2018-369-10 Mezuniyetten sonra, mahkeme kararı ve/veya nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez. Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.


Yandal sertifikasının hazırlanması, onaylanması ve teslimi

MADDE 19 - (1) Yandal Programı tamamlansa dahi öğrenci anadal programından mezun olmadan yandal mezuniyet işlemleri yapılmaz. Yandal Programının yürütüldüğü Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yandal Sertifikasına hak kazananların listesi ilgili Birim tarafından yazı ve e-posta ile 1 (bir) ay içinde Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığı tarafından Yandal Sertifikası 1 (bir) ay içerisinde düzenlenir.


 Diploma Doğrulama Sistemi

http://diploma.marmara.edu.tr/


 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.02.2024 16:05:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM