Yüzde 10 harç hesaplamaları

İLK % 10’A GİREN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

BİR DÖNEMDE %10 A GİREN ÖĞR. BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLARLA İLGİLİ

01.03.2012 TARİHLİ YÖK GENEL KURUL KARARI ve Üniversitemiz 09.01.2013 tarihli ve 2013/310-2 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı B maddesi Gereği Yüzde On Hesaplama Kriterlerine göre yapılıyor

 Sayı    : B.30.0.EÖB-104-1491                                                                            Tarih: 09.03.2012

Konu : İlkeler

 Üniversiteler tarafından görüş istenen 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesinin (h) ve (ı) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar 01/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu maddeler uyarınca yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması uygun görülmüştür.

 Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. Maddesinin h ve ı bentlerinde

 “h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”

 hükümleri yer almaktadır. Bu çerçevede,

 a)    Adı geçen kanun maddelerinde de yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin değerlendirmeye alınmaması,

b)    Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiği,

c)    Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin dikkate alınması, bunun dışında alınan derslerin dikkate alınmaması,

d)    Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması,

e)    d maddesine göre yapılan hesaplamada, ilgili bölüme devlet veya vakıf yüksek öğretim kurumlarından yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrencilerin de dikkate alınması,

f)     Bu hesaplamada daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan öğrencilerin ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin dikkate alınmaması, bu durumdaki öğrenciler adı geçen kanunun (h) ve (ı) bentlerinde yer alan öğrenim ücreti ödemelerinden yararlanamayacakları,

g)    Yıllık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme yapılması mümkün olmadığından, yıl sonunda değerlendirmenin yapılması ve yüzde ona giren öğrencilerde bir sonraki yıl için işlem yapılması,

h)    Dönem hesabında bütünleme sınavı varsa, bütünleme sınavı sonuçları da dikkate alınarak işlem yapılması,

ı)     İki dönem eğitim uygulayan yüksek öğretim kurumlarında yaz öğretiminin dikkate alınmaması,  ancak bir yılda üç dönem uygulayan yüksek öğretim kurumlarında üçüncü dönem eğitiminde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi,

i)     Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi,

j)     İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin başarı ortalamasına göre sıralanması; bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi ve sadece dersi alıp başarılı olan öğrencilere söz konusu kanunun maddelerinin uygulanması, ilk yüzde on içinde olsa bile herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilere uygulanmaması.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 Mehmet ÖZVEREN

 Genel Sekreter V.

DAĞITIM

Gereği                              Bilgi

– Üniv. Rek.ne                    – ÜAK Başk.na

– Yük. Tek. Enst. Rek.ne    – Yükseköğretim Dent. Krl. Başk.na

– Vakıf MYO Müd. ne         – YÖK Strateji Geliştirme Dai. Başk.na

                                          – YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimine

06/03/2012

 Üniversitemiz 09.01.2013 tarihli ve 2013/310-2 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı B maddesi Gereği Yüzde On Hesaplama Kriterleri

  * 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim harçları ile ilgili yüzde on hesaplamaları her yarıyıl (yıllık düzende eğitim-öğretim veren birimlerde her yıl) yarıyıl/yıl sonu sınavlarının bitimini takip eden 21.gün sonunda yapılır.

 * (2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Genel Akademik Takvim Güz Dönemi 4 Şubat 2013,  Bahar Dönemi 1 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır.)

* Öğrencilerin dönemlik başarı ortalamaları hesaplanırken o vakte kadar almış olduğu notlar dikkate alınır.

*Yüzde on hesaplamalarında o vakte kadar her dönem için müfredatta yer alan derslerin tümünün alınmış ve başarılmış olması gerekir. Öğrenci müfredatının ilgili dönemlerindeki derslerin herhangi birinden başarısız olan veya alttan dersi bulunan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmez.

* Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

* Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple (ders ekleme-çıkarma, not değişikliği, vs.)  tekrar hesaplama yapılmaz.

* 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin yüzde on hesaplamaları sırasında bütünleme sınavı sonuçları dikkate alınmaz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 5 madde 2.fıkrası uyarınca

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.


 

HARÇ İADESİ NASIL YAPILIR

1) Öğrenci Harç Yatırmışsa OBYS de öğrenciye I.eğitim harcı girilerek alacaklı hale getirilir.

2) Öğrenci OBYS de öğrenciye IBAN bilgilerini girmesi gerekiyor.

3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sitesinde yer alan Harç İade Dilekçesi formunun doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 04.10.2018 14:23:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM