Sık Sorulan Sorular

Diploma

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi
MADDE 12 – (1) Diplomanın
a) yırtılması,
b) kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,
c) Kaybolmuş olması,
hallerinde mezun olan kişi ilgili birime dilekçe ile müracaat eder.

Adı geçene Duplikata düzenlenmesi için birim yönetim kurulu kararı alınır. Kararın bir örneği ile adı geçenin bilgileri ve başvuru evraklarının fotokopileri Daire Başkanlığına gönderilir ve dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir.

Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır. 


(2) Duplikata talep dilekçesi ekine;
a) Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi
b)Tahribat gören veya yırtılan diploma,
c) Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.


(3) Duplikatanın arkasında bulunan “Duplikata Alanı” bu Yönergenin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında açıklandığı üzere düzenlenir.
(4) Duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz.

Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine kırmızı renkte dijital “DUPLİKATA” metni yazılır. Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Daire Başkanı imzası, Marmara Üniversitesi mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için Birime gönderilir.


(5)Görev başında bulunan Birim Yöneticisi, Duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alanı imzalar ve Daire Başkanlığına iletir.


(6) Daire Başkanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki Birim Yöneticisi imzası tamamlanan Duplikata Rektörün imzasına sunulur.

Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alan imzasını Duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar.


(7) İmzaları tamamlanan Duplikatanın ön yüzü, Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.(9) Mezunun bilgilerinin tam olarak okunamadığı şekilde tahribata uğramış mezuniyet
belgelerinde ilgilinin birimine dilekçe ile müracaat etmesi ve orijinal belgenin ibraz edilmesi
halinde yenisi düzenlenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Hazır olan Diplomalar, Duplikatalar Hakkındaki Bilgiler ve İşlemler için (TIKLAYINIZ)

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması
MADDE 10 – (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.


(7) Önceki yıllara ait mezunlardan diploması basılmayanlar veya hatalı basılanlar mevcut ise ilgili Birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınarak Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir ve 4 (dört) hafta içinde yeni formatta diploma hazırlanır. Eksik veya hatalı basılmış olan diplomalar Daire Başkanlığı gözetiminde tutanakla imha edilir.Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


(3)Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim tarafından teslim edilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.


(4) Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.


(5) Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.


(6) Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.


(7) Senato-02.10.2018-369-10 2007 ve sonraki yıllarda mezun olanlara Türkçe ve İngilizce dilinde Diploma düzenlenir.


(8) Senato-02.10.2018-369-10 Mezun olan öğrencilere “Mezuniyet Transkripti” aşağıda
belirtildiği şekliyle verilir.


a) Önlisans ve Lisans programlarına 2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve
İngilizce olarak ayrı ayrı

c) Önlisans ve Lisans Programlarına 2007 ve öncesi, Doktora, Sanatta Yeterlilik ve Yüksek Lisans Programlarına 2009 ve öncesi kayıt olan ve 100’lük sistemde eğitim görenlerin “Mezuniyet Transkript”lerinde Genel Ağırlıklı Not Ortalamaları 100 üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir.

100 üzerinden hesaplanan başarı sayısal değerin 4’lük değeri hesaplanırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplanır (100’lükten 4’lüğe).


(9) Senato-02.10.2018-369-10 “Mezuniyet Transkripti” sadece mezunlara verilir.

(10)Senato-02.10.2018-369-10 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını
teslim alırken mezundan geri istenmez

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Üniversitemiz Mezunlarının Diploma Doğrulama Sistemi üzerinden http://diploma.marmara.edu.tr/ sorgulama yapıldığı gibi;

Kare kod olan diplomaların kare kod okutularak doğrulaması yapılır,

Diploma Doğrulama Sisteminde görünmeyen mezunlarımız için Fakültemize resmi yazılı talepde bulunulmalıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği


MADDE 13 - (1) Senato-02.10.2018-369-10 Mezuniyetten sonra, mahkeme kararı ve/veya nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez.

Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi;

GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi

olarak mezun olurlar.

Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği md25/4 md28-2)

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 25 –(4)

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.


MADDE 28 – (2)

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler,
onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun
olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir

 

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 8 - 8

Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz.

Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.
a) İkinci öğretim eğitimi ile ilgili mezun olma durumu,


b)Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C.
Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanunimirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan
Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.)
ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Önlisans diploması
MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden;
ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

 

Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular
herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Üniversitemizde aktif öğrenciler  lise diplomasını alabilir. 


Diplomaların aslının gerektiği dırumlarda 
öğrencinin lise diplomasının "aslı gibidir" yapılan bir örneği ne diplamanın aslının ilgiliye hangi nedenle verildiği belirtilerek öğrencilerin lise diploması ilgiliye verilir.

İşlem Dayanağı Belgeler
04.08.2016 tarih ve 1600205006
28.12.2017 tarih ve 1700380471

 
Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS):
Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu,
Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen
ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.
 
Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde, doğru şekilde hazırlanmış Diploma Eki’ni
bütün lisans ve yüksek lisans mezunlarına otomatik ve ücretsiz olarak
verebilen yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından verilen belgedir.

HIZLI ERİŞİM