Sık Sorulan Sorular

Diploma

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi
MADDE 12 – (1) Diplomanın
a) yırtılması,
b) kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,
c) Kaybolmuş olması,
hallerinde mezun olan kişi ilgili birime dilekçe ile müracaat eder.

Adı geçene Duplikata düzenlenmesi için birim yönetim kurulu kararı alınır. Kararın bir örneği ile adı geçenin bilgileri ve başvuru evraklarının fotokopileri Daire Başkanlığına gönderilir ve dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir.

Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır. 


(2) Duplikata talep dilekçesi ekine;
a) Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi
b)Tahribat gören veya yırtılan diploma,
c) Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.


(3) Duplikatanın arkasında bulunan “Duplikata Alanı” bu Yönergenin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında açıklandığı üzere düzenlenir.
(4) Duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz.

Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine kırmızı renkte dijital “DUPLİKATA” metni yazılır. Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Daire Başkanı imzası, Marmara Üniversitesi mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için Birime gönderilir.


(5)Görev başında bulunan Birim Yöneticisi, Duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alanı imzalar ve Daire Başkanlığına iletir.


(6) Daire Başkanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki Birim Yöneticisi imzası tamamlanan Duplikata Rektörün imzasına sunulur.

Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alan imzasını Duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar.


(7) İmzaları tamamlanan Duplikatanın ön yüzü, Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.(9) Mezunun bilgilerinin tam olarak okunamadığı şekilde tahribata uğramış mezuniyet
belgelerinde ilgilinin birimine dilekçe ile müracaat etmesi ve orijinal belgenin ibraz edilmesi
halinde yenisi düzenlenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Hazır olan Diplomalar, Duplikatalar Hakkındaki Bilgiler ve İşlemler için (TIKLAYINIZ)

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması
MADDE 10 – (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.


(7) Önceki yıllara ait mezunlardan diploması basılmayanlar veya hatalı basılanlar mevcut ise ilgili Birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınarak Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir ve 4 (dört) hafta içinde yeni formatta diploma hazırlanır. Eksik veya hatalı basılmış olan diplomalar Daire Başkanlığı gözetiminde tutanakla imha edilir.Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


(3)Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim tarafından teslim edilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.


(4) Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.


(5) Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.


(6) Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.


(7) Senato-02.10.2018-369-10 2007 ve sonraki yıllarda mezun olanlara Türkçe ve İngilizce dilinde Diploma düzenlenir.


(8) Senato-02.10.2018-369-10 Mezun olan öğrencilere “Mezuniyet Transkripti” aşağıda
belirtildiği şekliyle verilir.


a) Önlisans ve Lisans programlarına 2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve
İngilizce olarak ayrı ayrı

c) Önlisans ve Lisans Programlarına 2007 ve öncesi, Doktora, Sanatta Yeterlilik ve Yüksek Lisans Programlarına 2009 ve öncesi kayıt olan ve 100’lük sistemde eğitim görenlerin “Mezuniyet Transkript”lerinde Genel Ağırlıklı Not Ortalamaları 100 üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir.

100 üzerinden hesaplanan başarı sayısal değerin 4’lük değeri hesaplanırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplanır (100’lükten 4’lüğe).


(9) Senato-02.10.2018-369-10 “Mezuniyet Transkripti” sadece mezunlara verilir.

(10)Senato-02.10.2018-369-10 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını
teslim alırken mezundan geri istenmez

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Üniversitemiz Mezunlarının Diploma Doğrulama Sistemi üzerinden http://diploma.marmara.edu.tr/ sorgulama yapıldığı gibi;

Kare kod olan diplomaların kare kod okutularak doğrulaması yapılır,

Diploma Doğrulama Sisteminde görünmeyen mezunlarımız için Fakültemize resmi yazılı talepde bulunulmalıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği


MADDE 13 - (1) Senato-02.10.2018-369-10 Mezuniyetten sonra, mahkeme kararı ve/veya nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez.

Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi;

GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi

olarak mezun olurlar.

Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği md25/4 md28-2)

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 25 –(4)

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.


MADDE 28 – (2)

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler,
onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun
olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir

 

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 8 - 8

Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz.

Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.
a) İkinci öğretim eğitimi ile ilgili mezun olma durumu,


b)Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.

Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C.
Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanunimirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan
Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.)
ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Önlisans diploması
MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden;
ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

 

Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular
herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Hükümleri uyarınca önlisans diploması öğrenimine devam edemeyen ve 1 ve 2. sınıf derslerini tamamlanması durumunda talebi üzerine verilir

örgün eğitimine devam eden öğrencilere verilmez.

 

23.11.2018 tarih ve 1800326639 sayılı yazı ile görüş sorulmuştur

Üniversitemizde aktif öğrenciler  lise diplomasını alabilir. 


Diplomaların aslının gerektiği dırumlarda 
öğrencinin lise diplomasının "aslı gibidir" yapılan bir örneği ne diplamanın aslının ilgiliye hangi nedenle verildiği belirtilerek öğrencilerin lise diploması ilgiliye verilir.

İşlem Dayanağı Belgeler
04.08.2016 tarih ve 1600205006
28.12.2017 tarih ve 1700380471

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Önlisans diploması
MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden;
ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir.

 

Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular
herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Hükümleri uyarınca önlisans diploması öğrenimine devam edemeyen ve 1 ve 2. sınıf derslerini tamamlanması durumunda talebi üzerine verilir

ÇAP ÖĞRENCİLERİ BU MEVZUAT KAPSAMINA GİRER

04.04.2022 TARİH VE 256217 SAYILI YAZI VE EK 20287 SAYILI YÖK YAZISI İŞLEMİN DAYANAĞIDIR.


T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-75850160-302.15.06-20287

Konu :Çift Anadal programında önlisans diploması hk.

TÜM ÜNİVERSİTELERE

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca

çift anadal yapan öğrencilerin kayıtlı olduğu anadalından mezun olduktan sonra,

ikinci anadal programına devam eden öğrencilerin ikinci anadala devam etmek istememeleri halinde

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

ikinci anadalından ön lisans mezunu olabilmek için gerekli kriterleri sağlamak şartıyla ön lisans diploması alarak mezun olup olamayacakları hususunda Başkanlığımıza yapılan başvuru

22/03/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve çift anadal programında kayıtlı olan ve çift anadal programından başarılı olamayan öğrencilerin

Anadal derslerinin 240 AKTS'sinin dışında

ayrıca 120 AKTS sağlaması durumunda

alan belirtmeyen önlisans derecesi alabileceğine karar verilmiştir.


 

Hazır olan Diplomalar ve Duplikata Diploma Hakkında Bilgiler

 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması

MADDE 10 - (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine bağlı programlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre mezun olmaya hak kazananlara verilecek olan belgelerin hazırlanmasına, teslim süreçlerine ve şekil şartlarına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Marmara Üniversitesi önlisans, lisans, tezli / tezsiz yüksek lisans ve doktora / sanatta yeterlik diploması yandal sertifikası, Senato kararınca verilen fahri doktora diploması, diploma eki ve diploma defterleri düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, yürürlükteki Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17 nci, 21 inci, 29 uncu ve 36 ncı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,
 2. Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve enstitülerde müdürü,
 3. Birim Sekreteri: Fakültelerde Fakülte Sekreterini, Yüksekokullarda Yüksekokul Sekreterini, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Sekreterini ve Enstitülerde Enstitü

Sekreterini,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, enstitülerde Enstitü Yönetim Kurulunu,

 1. Daire Başkanı: Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını,
 2. Daire Başkanlığı: Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 3. Diploma Defteri: Diploma almaya hak kazananlara ilişkin bilgiler ile fotoğraf ve diploma teslim bilgilerinin yer aldığı belgeyi,
 4. Duplikata: Yırtılma, hasar görme veya zayi olma durumlarında diploma sahibinin yazılı başvurusu ile düzenlenen diplomanın kopyasını,

ğ) Mezun: Marmara Üniversitesine bağlı programlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma almaya hak kazanmış öğrenciyi,

 1. Mezuniyet tarihi: Öğrencinin mezuniyetinin onandığı Birim Yönetim Kurulu kararı

tarihini,

ı) Program: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerde yürütülen, öğrencinin tamamladığında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derecesi elde edeceği eğitim-öğretim faaliyetini,

 1. Program Derecesi: Eğitim-öğretim süresi iki yıl olarak planlanmış programlar için önlisansı, en az dört yıl olarak planlanmış programlar için lisansı; lisans sonrası eğitim-öğretim süresi iki yıl olarak planlanmış programlar için yüksek lisansı, dört yıl olarak planlanmış programlar için doktora veya sanatta yeterliği,
 2. Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
 3. Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
 4. UV ışık: Morötesi ışığı,
 5. Üniversite: Marmara Üniversitesini,
 6. Üniversite Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

Diploma türleri

MADDE 5 - (1); Program derecesine göre verilecek diploma türleri;

 1. İki yıllık öğretim yapan meslek yüksekokul programı mezunları ile en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokul programlarının ilk iki yılını ilgili mevzuat hükümlerine göre başarıyla tamamlayanlara Ek-1'deki “önlisans diploması”,
 2. En az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokul programlarından mezunlara Ek- 2'deki “lisans diploması”,
 3. Teknik Öğretmenler için düzenlenen Mühendislik Tamamlama Programlarından mezun olanlara Ek-8'deki “mühendislik tamamlama diploması”,

ç) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri programlarından mezunlara Ek-3'teki

“diploma”,

 1. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar için Ek-4'teki “tezsiz yüksek lisans diploması”,
 2. Enstitülerin tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar için Ek-5'teki “tezli yüksek lisans diploması”,
 3. Enstitülerin lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora programından mezun olanlara, Ek-6'daki “doktora diploması”,
 4. Enstitülerin lisansa veya yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programından mezun olanlara, Ek-7'deki “sanatta yeterlik diploması”,

ğ) Senato-02.10.2018-369-10 Alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarla insani ve evrensel değerlere yüksek katkı sağlamış ve toplumsal gelişime hizmet etmiş kişilere Senato kararı ile “fahri doktora diploması” verilir. Yabancı Devlet/Siyaset Adamlarına ise; fahri diploma verilmesi düşünülen kişilerin ülkeler arası ilişkilerde özellikle bilimsel ve akademik faaliyetlere katkısının dikkate alınarak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda “fahri doktora diploması” verilir. [1]

 1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim verilen programlara kayıt olan öğrencilerin diplomalarında “Uzaktan Öğretim” ibaresi yazılacaktır.

ı) Senato-02.10.2018-369-10 Üniversitemiz ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan protokol işbirliği kapsamında eğitim gören ve protokolde belirtilen tasarım ve içeriğe göre diploma düzenlenir. Diğer tüm işlemler aynı yönerge kapsamında yürütülür.

Diploma kâğıdının özellikleri ve güvenlik önlemleri

MADDE 6 - (1) Diplomada 230 gr/m[2] ağırlığında ve krem renginde olan Neo Bristol kâğıt kullanılır.

 • Diploma kâğıdı içine gömülü olarak, 25o eğimle birbirini alta ve yana doğru takip eden ve sadece UV ışık altında görülebilen yazı şeridi bulunur. Yazı şeridi program derecesine bağlı olarak değişen, ortalarında Marmara Üniversitesi ambleminin yer aldığı “Marmara Önlisans”, “Marmara Lisans” ve “Marmara Lisansüstü” şeklinde üç farklı metin içerir. Yazı şeridi detayı Ek-9'da verilmiştir.
 • Diplomanın ön yüzündeki desenli çerçevenin alt kısmında 3 boyutlu hologram bulunur.
 • Metinlerde yazı tipi olarak, Ek-10'da ayrıntılı olarak gösterilen, diplomaya özel tasarlanmış MOACHZA yazı tipi kullanılır.

Diplomanın tasarım özellikleri

MADDE 7 - (1) Diploma, arkalı önlü tek parça halindedir.

 • Boş matbu diplomanın ön yüzünde desenli çerçeve; çerçevenin üst kısmında Üniversitenin amblemi ve tam adı ile çerçevenin alt orta kısmında Üniversitenin Sultanahmet binasının üç boyutlu görüntüsünü içeren kırmızı renkli hologramı ve arka yüzünde Üniversitenin silik amblemi matbu halde bulunur. Boş matbu diploma teknik özellikleri Ek-11'de detaylı olarak verilmiştir.
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü boş matbu diplomalar, Ek-11'de belirtilen dört ayrı çerçeve rengi ve UV ışık altında görülebilen ve bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında detayı verilen yazı şeridiyle birbirinden farklılaştırılmıştır.
 • Mezuniyet bilgileri ön yüzde, kimlik bilgileri arka yüzde belirtilir.
 • Diploma Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 8 - (1) Boş matbu diplomanın ön yüzünde bulunan “Başlık” alanında matbu olarak Üniversitenin tam adı olan Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi ifadesi yer alır. Bu ifadeyi takiben basılacak bilgiler yukarıdan aşağı doğru aşağıdaki gibidir:

 1. Birimin adı: Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü
 2. Diplomanın türü: Önlisans Diploması / Lisans Diploması / Diploma / Tezli Yüksek Lisans Diploması / Tezsiz Yüksek Lisans Diploması / Sanatta Yeterlik Diploması / Doktora Diploması / Fahri Doktora Diploması. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri diplomalarının türü “lisans diploması” yerine “diploma” şeklinde yazılır.
 • Diploma ön yüzünde bulunan “Metin” alanında aşağıdaki bilgiler ve mezuniyete hak kazanıldığını ifade eden metin yer alır. Metin alanında yer alan, program derecesinin İngilizce karşılıkları ile ilgili detaylı liste EK-12/A, EK-12/B, EK-12/C''de verilmiştir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri mezunları için unvanlı olarak metin farklıdır.
 1. Öğrencinin mezun olduğu tarihteki adı ve soyadı,
 2. Programın eğitim süresi,
 3. Tamamen yabancı dilde eğitim veren programların eğitim dili,

ç) Mezun olunan programın bağlı bulunduğu bölüm/anabilim dalı adı, ÖRNEK-1,

ÖRNEK-2, ÖRNEK-3, ÖRNEK-4

 1. Mezun olunan programın adı,
 2. Programın derecesi: Önlisans / Lisans / Tezli Yüksek Lisans / Tezsiz Yüksek Lisans /

Sanatta Yeterlik / Doktora,

 1. Mezuniyet tarihi: Gün (iki hane) • Ay Adı • Yıl (dört hane).
 • Diploma ön yüzünde metin alanının altında imza yerleri bulunur ve aşağıdaki alanları içerir.
 1. Birim Yöneticisinin unvanı, adı, soyadı ve görevi (Dekan / Müdür),
 2. Birim Yöneticisi bilgilerinin sol tarafına Üniversitenin soğuk damgası,
 3. Rektörün unvanı, adı, soyadı ve görevi (Rektör), ç) Diploma Numarası.
 • Diploma arka yüzünde bulunan “Kimlik Bilgileri” alanında yer alan bilgilerin yukarıdan aşağıya doğru yerleşimi aşağıdaki gibi olup mezun olanın mezun olduğu tarihteki bilgiler yazılır.
 1. C. Kimlik numarası,
 2. Adı,
 3. Soyadı, ç) Baba Adı,
 4. Ana Adı,
 5. Doğum Yeri,
 6. Doğum Tarihi,
 7. Üniversiteye kayıt tarihi (ÖRNEK-5)

1) Önlisans ve Lisanslar için 2008 ve sonrası kayıtlı öğrenciler

2) Lisansüstü için 2010 ve sonrası kayıtlı öğrenciler

 • Duplikata düzenleniyor ise diplomanın arka yüzünde aşağıdaki metni içeren “duplikata alanı” bulunur.

adlı mezuna ait bu Duplikatanın Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönergenin 12 nci maddesine uygun olarak [Gün (iki hane). Ay Adı. Yıl (dört hane)]

tarihinde

[Kaçıncı defa Duplikata aldığı] düzenlendiği tasdik olunur.”

 • Diploma arka yüzünde sol alt köşede diplomanın geçerliliğini internet üzerinden doğrulamada kullanılan karekod bulunur. Karekod diploma numarasına bağlı olarak her mezuna özel ve benzersiz olarak üretilir. Karekod kullanmadan doğrulama yapabilmek için aşağıdaki ifade bu alanda yer alır:

http://diploma.marmara.edu.tr Bu diplomanın sahibini elektronik ortamda kontrol edebilirsiniz.”

 • Diploma arka yüzünde sağ alt köşede Daire Başkanının unvanı, adı, soyadı, görevi ve Başkanlık Mührü yer alır.
 • Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz. Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.
 1. İkinci öğretim eğitimi ile ilgili mezun olma durumu,
 2. Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,
 • Bu maddedeki bilgilerin boş matbu diplomaya basılmasıyla oluşan onaya hazır lisans diploması örneği Ek-13'te gösterilmiştir.

Diploma defteri

MADDE 9 - (1) Her yarıyıl sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrencilerin diploma defterleri Birim tarafından 4 (dört) hafta içinde düzenlenir. Düzenlenen diploma defterlerinin imza ve mühür işlemlerinin tamamlanmasından sonra 1 (bir) nüshası Daire Başkanlığına gönderilir.

 • Diploma Defteri, A4 boyutunda her sayfada 10 kişi olacak şekilde ÖRNEK-6'daki örneklendiği şekilde hazırlanır.
 • Diploma Defterinde önlisans ve lisans mezunları için, mezun ile ilgili aşağıdaki alanlar

bulunur.

 1. Öğrenci numarası,
 2. C. Kimlik numarası,
 3. Fotoğrafı,

ç) Adı ve soyadı,

 1. Doğum yeri ve tarihi,
 2. Ana ve baba adı,
 3. Mezuniyet tarihi,
 4. Diploma derecesi, ğ) Diploma no,
 5. Mezun olduğu programın adı,

ı) Teslim sırasında kullanılmak üzere diplomayı teslim alanın adı, soyadı, teslim aldığı tarih ve imzasının bulunduğu alan.

 • Lisansüstü mezunları için hazırlanan Diploma Defterinde, yukarıdaki alanlara ek olarak mezunun; Anabilim dalı / Bilim dalı, bulunur.
 • Diploma defterleri, önlisans, lisans ve lisansüstü programları için yarıyıl bazında ayrı ayrı düzenlenir. Mezuniyet dönemleri haricinde mezun olanlar için ayrıca ek Diploma Defteri hazırlanır.
 • Her sayfanın sağ üst köşesinde sayfa numarası “Sayfa No” ibaresini takiben yazılır ve her sayfanın sol alt tarafında düzenleyenin adı soyadı, imzası ve sağ alt tarafta Birim Yöneticisinin unvanı, adı soyadı, imzası ve Birimin mührü bulunur.
 • Diploma Defterine işlenen Diploma Numaraları 14 hane ile gösterilir. İlk dört hanesi mezun olunan yılı, sonra gelen tekil harf mezuniyet türünü ve takip eden numaralar öğrenci numarasını gösterir. Diploma numarasında mezuniyet türünü ifade eden “A” harfi “Anadal”, “D” harfi “Çift Anadal” için kullanır. Yandal sertifika numarası aynı şekilde verilir ve “M” harfi “Yandal” için kullanılır. 2007 ve önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptıran mezunlar için Diploma Numarasında geçen öğrenci numarası dokuz haneden daha uzun olabilir. Fahri doktora diploma numarası 14 haneli olarak oluşturulur ve ilk dört hanesi Fahri doktora unvanı verilen yılı, sonra gelen “F” harfi “Fahri doktora”yı ve takip eden dokuz hane sıra numarasını gösterir.

Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması

MADDE 10 - (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.

 • Daire Başkanlığı, matbu diplomaların arka yüzünde bulunan Daire Başkanı imzası, Marmara Üniversitesi mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra onay için Birime gönderir. Birim Yöneticisi diplomanın ön yüzünde bulunan imza alanını en geç iki gün içinde imzalayarak, Daire Başkanlığına iletir.
 • Daire Başkanlığı, Başkanlık imzası ve mührü ile Birim Yöneticisi imzasının bulunduğu diplomaları bir gün içinde Rektörün onayına sunar. Rektör, iki gün içerisinde diplomaları imzalayarak Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı imza ve mühürleri tamamlanmış olan diplomaları hak sahibine teslim edilmek üzere ilgili Birime gönderir.
 • Rektör tarafından imzalanmış diplomaların ön yüzü Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarına ait diplomalar ilgili Birimler tarafından tescil işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına gönderilir.
 • İmzalar, silinmeyecek ve kâğıda işlemesini sağlayacak şekilde mavi renk mürekkepli kalemle atılır.
 • İmzalar, diplomanın hazırlandığı tarihte görevde bulunan Daire Başkanı, Birim Yöneticisi ve Rektör tarafından atılır.
 • Önceki yıllara ait mezunlardan diploması basılmayanlar veya hatalı basılanlar mevcut ise ilgili Birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınarak Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir ve 4 (dört) hafta içinde yeni formatta diploma hazırlanır. Eksik veya hatalı basılmış olan diplomalar Daire Başkanlığı gözetiminde tutanakla imha edilir.
 • Fahri doktora unvanı verilecek kişinin biyografisi, eserleri, çalışmaları ile toplumun gelişimine, bilime ve sanata katkıları değerlendirilmek üzere Senatoya sunulur. Fahri Doktora diploması, Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak imzalanır ve mühürlenir. Diploma fahri doktora diploma töreni ile takdim edilir.

Mezuniyet belgelerinin teslimi

MADDE 11 -(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir. Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.

 • Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim tarafından teslim edilir. Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.
 • Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.
 • Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.
 • Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.
 • Senato-02.10.2018-369-10 2007 ve sonraki yıllarda mezun olanlara Türkçe ve İngilizce dilinde Diploma düzenlenir.
 • Senato-02.10.2018-369-10 Mezun olan öğrencilere “Mezuniyet Transkripti” aşağıda belirtildiği şekliyle verilir.
 1. Önlisans ve Lisans programlarına 2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve

İngilizce olarak ayrı ayrı

 1. Doktora, Sanatta Yeterlilik ve Yüksek Lisans Programlarına 2010 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı
 2. Önlisans ve Lisans Programlarına 2007 ve öncesi, Doktora, Sanatta Yeterlilik ve

Yüksek Lisans Programlarına 2009 ve öncesi kayıt olan ve 100'lük sistemde eğitim görenlerin “Mezuniyet Transkript”lerinde Genel Ağırlıklı Not Ortalamaları 100 üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir. 100 üzerinden hesaplanan başarı sayısal değerin 4'lük değeri hesaplanırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplanır (100'lükten 4'lüğe).

 • Senato-02.10.2018-369-10 “Mezuniyet Transkripti” sadece mezunlara verilir.
 • Senato-02.10.2018-369-10 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını teslim alırken mezundan geri istenmez.

Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi

MADDE 12 - (1) Diplomanın

 1. yırtılması,
 2. kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,
 3. Kaybolmuş olması,

hallerinde mezun olan kişi ilgili birime dilekçe ile müracaat eder. Adı geçene Duplikata düzenlenmesi için birim yönetim kurulu kararı alınır. Kararın bir örneği ile adı geçenin bilgileri ve başvuru evraklarının fotokopileri Daire Başkanlığına gönderilir ve dört hafta içinde yeni

formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası

yazılır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri

Enstitüsü mezunları diplomalarını kaybetmeleri halinde, yeni diploma başvurularını İl Sağlık

Müdürlüğüne; Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi mezunları ise Sağlık Bakanlığına yaparlar. Yeni diploma talep edene ait bilgi ve belgeler İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Üniversitemize iletildikten sonra yukarıda iş süreçleri uygulanır.

 • Duplikata talep dilekçesi ekine;
 1. Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi
 2. Tahribat gören veya yırtılan diploma,
 3. Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim

eklenir.

 • Duplikatanın arkasında bulunan “Duplikata Alanı” bu Yönergenin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında açıklandığı üzere düzenlenir.
 • Duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl diplomadaki gibi imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz. Duplikatanın ön yüzünün sağ ve sol üst köşelerine kırmızı renkte dijital “DUPLİKATA” metni yazılır. Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Daire Başkanı imzası, Marmara Üniversitesi mührü ve ön yüzüne soğuk damgası basıldıktan sonra diğer imza için Birime gönderilir.
 • Görev başında bulunan Birim Yöneticisi, Duplikatanın arka yüzü sol alt köşesinde unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alanı imzalar ve Daire Başkanlığına iletir.
 • Daire Başkanlığı mührü, Daire Başkanı imzası ve görev başındaki Birim Yöneticisi imzası tamamlanan Duplikata Rektörün imzasına sunulur. Görev başındaki Rektör unvanı, adı, soyadı ve görevi belirtilen alan imzasını Duplikatanın arka yüzü sağ alt köşesine atar.
 • İmzaları tamamlanan Duplikatanın ön yüzü, Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
 • Tescil işlemi gereken hallerde, onaylı Duplikata Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne tescil işlemi için Birim tarafından gönderilir. Tescil işlemi tamamlanan Duplikata bu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygun olarak teslim edilir.
 • Mezunun bilgilerinin tam olarak okunamadığı şekilde tahribata uğramış mezuniyet belgelerinde ilgilinin birimine dilekçe ile müracaat etmesi ve orijinal belgenin ibraz edilmesi halinde yenisi düzenlenir.

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği

MADDE 13 - (1) Senato-02.10.2018-369-10 Mezuniyetten sonra, mahkeme kararı ve/veya nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez. Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.

Diploma ekinin tasarım özellikleri

MADDE 14 - (1) Diploma Eki, bir yüzünde Üniversite ambleminin silik ve ortalanmış şekilde bulunduğu A3 boyutundaki matbu kâğıttan oluşur. Boş haldeki matbu Diploma Eki, A3 kâğıdının ikiye katlanması ile elde edilen A4 boyutundaki dört adet sayfadan ibarettir. Boş Matbu Diploma Eki örneği ve teknik özellikleri Ek-15'te verilmiştir.

 • İlk sayfanın sol üst köşesinde Üniversitenin tam adı ve amblemi Türkçe ve İngilizce olarak yer alır.
 • Üniversitenin tam adı ve ambleminin altında, “Diploma Eki / Diploma Supplement”

ibaresi bulunur.

 • İlk sayfanın sol alt köşesinde Üniversitenin hologram amblemi altında internet adresi matbu yer alır.
 • Her sayfayı dört kenarının 0,5 cm içerisinden çerçeveleyen lacivert bir dikdörtgen

bulunur.

Diploma eki kâğıdının özellikleri ve güvenlik önlemleri

MADDE 15 - (1) Diploma Ekinde 105 gr/m2 ağırlığında ve krem renginde CLP 105 kâğıt kullanılır.

 • Diploma Eki kâğıdı içine gömülü olarak, 25o eğimle birbirini alta ve yana doğru takip eden ve sadece UV ışık altında görülebilen yazı şeridi bulunur. Yazı şeridi, ortasında Marmara Üniversitesi ambleminin yer aldığı “Marmara Üniversitesi” metnini içerir. Yazı şeridi Ek-9'da gösterilmiştir.

Diploma eki ile ilgili genel hükümler

MADDE 16 - (1) Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin başarılı olduğu programın ve başarı durumunun yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere Diploma Eki verilir.

 • Diploma Eki, Üniversiteye 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olan mezunlar için İngilizce olarak ilgili Birim tarafından düzenlenir. İlgili Birimin Öğrenci İşleri Şefi veya Birim Sekreteri parafı, Birim Yöneticisinin imzası ve ilgili Birimin mührü ile resmiyet kazanır.
 • Diploma Eki, Avrupa Komisyonu ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alan ve doldurulması zorunlu aşağıdaki sekiz ana başlıktan oluşur:
 1. a) Mezunun adı, soyadı, doğum tarihi ve öğrenci numarası, b) Alınan dereceye / yeterliğe ilişkin bilgiler,
 2. Alınan derecenin / yeterliğin düzeyine ilişkin bilgiler, ç) Programın içeriği ve kazanımlarına ilişkin bilgiler,
 3. Alınan derecenin / yeterliğin kullanım alanlarına ilişkin bilgiler,
 4. Ek bilgiler,
 5. Belgenin resmi tasdikine ilişkin bilgiler,
 6. Ulusal yükseköğretim sistemine ilişkin bilgiler.
 • Diploma Ekinin ilk nüshası, diploma ile aynı anda düzenlenir; mezunun herhangi bir talebi olmaksızın diploma ile birlikte ücretsiz verilir.
 • Diploma Eki, diploma yerine kullanılamaz. Tek başına akademik veya mesleki tanınmayı garantilemez. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz.
 • Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Ek Bilgiler bölümü, formatta belirlenmiş başlıkların kapsamına girmeyen ancak Diploma Eki verilmesi amacına hizmet eden bilgilerin belirtileceği, içeriği şekle bağlanmamış bir bölümdür.

Yandal sertifikası tasarım özellikleri

MADDE 17- (1) Yandal sertifikasının tasarım ve teknik özellikleri Ek-16'da belirtilmiştir.

Yandal sertifikası üzerinde yer alan bilgiler

MADDE 18 - (1) Boş matbu Yandal sertifikası üzerine basılacak olan alanlar ve bilgiler sayfanın sol yarısında Türkçe ve sağ yarısında İngilizce olarak düzenlenir.

 • Sertifikanın ön yüzündeki metin alanında aşağıdaki bilgiler ve sertifika almaya hak kazanıldığını ifade eden metin yer alır:
 1. Öğrencinin adı ve soyadı,
 2. Sertifika alınan programın adı bağlı bulunduğu bölümün adından farklı ise yandal yapılan bölümü adı,
 3. Sertifika alınan programın adı,

ç) Mezun olunan anadal programın adı bağlı bulunduğu bölümün adından farklı ise anadal yapılan bölümü adı,

 1. Mezun olunan anadal programının adı.
 • Sertifika arka yüzünde mezuna ait kimlik bilgileri yer alır.

Yandal sertifikasının hazırlanması, onaylanması ve teslimi

MADDE 19 - (1) Yandal Programı tamamlansa dahi öğrenci anadal programından mezun olmadan yandal mezuniyet işlemleri yapılmaz. Yandal Programının yürütüldüğü Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yandal Sertifikasına hak kazananların listesi ilgili Birim tarafından yazı ve e-posta ile 1 (bir) ay içinde Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığı tarafından Yandal Sertifikası 1 (bir) ay içerisinde düzenlenir.

(2) Yandal sertifikası üzerinde bu Yönergenin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen şekilde oluşturulan diploma numarasına benzer şekilde yandal sertifika numarası yer alır.

 • Yandal Sertifikalarının ön yüzü, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir ve onay için Yandal Sertifika programının yürütüldüğü Birime gönderilir.
 • Sertifikalar, Yandal Sertifika programının yürütüldüğü Birim Yöneticisi tarafından imzalanır.
 • Sertifika üzerinde bulunan tüm imzalar silinmeyecek ve kâğıda işleyen mavi renk mürekkepli kalemle atılır.
 • İmza ve onay işlemleri tamamlanan Yandal Sertifikası bu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak teslim edilir. Ancak; Yandal Sertifikası için diploma defteri düzenlenmez. Yandal Sertifikasının fotokopisi çekilerek fotokopinin arka yüzü teslim alana imzalatılır ve ilgilinin özlük dosyasında muhafaza edilir.
 • Yandal sertifikası Duplikata taleplerinde bu Yönergenin 12 nci maddesi geçerlidir. Duplikata basımı 12 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde yapılır. Duplikata üzerindeki imza ve onay bölümlerine asıl sertifikadaki imza sahiplerinin unvanı, adı, soyadı ve görevi yazılır, ancak imzalar atılmaz. Yandal Sertifikasının sağ ve sol üst köşelerine kırmızı mürekkeple “Duplikata” kaşesi basılır. Daire Başkanlığı, duplikatayı hazırladıktan sonra, arka yüzüne Daire Başkanlığı mührü basar ve Daire Başkanı imzasının ardından Birime imza için gönderilir. Birim Yöneticisi, bu Yönergenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde imzalar ve Daire Başkanlığına iletir. İmzaları tamamlanan Duplikatanın ön yüzü Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir. Duplikata, bu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygun olarak teslim edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 21 - (1) 14 Mayıs 2013 tarihli Marmara Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - (1) Bu Yönergeyi Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

HIZLI ERİŞİM