Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

 

İçindekiler

 

Editörden..............................................11

İçindekiler............................................17

 

 1.BÖLÜM

AÇILIŞ KONUŞMALARI BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR

 

I. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMALARI ............................................... 29

 

1. OTURUM 2. Şubat 2008 (11.00 - 12.20) ............................................. 37

   

2. OTURUM 2. Şubat 2008 (13.00 - 14.20) ............................................. 61

 

3. OTURUM 2. Şubat 2008 (14.40 - 16.20) ............................................ 78

   

TARTIŞMALAR .................................................................................. 111

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI BİLDİRİLERİN YAZILI METİNLERİ ........................................131

 

Daha şeffaf bir hukuk sistemine ihtiyaç var (prof. Dr. Nazım EKREN)....................... 133

Soygunu görmek için perdenin arkasına bakalım (Ahmet ERTÜRK).......................... 137

 

II. BÖLÜM

BİLDİRİ METINLERİ

 

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi

(Prof. Dr. Gökhan ANTALYA) ............................................ 143

   

1) TERMINOLOJi .......................................... 143

2) TÜZEL KİŞiLiK VE MAL/KİŞi AYRILIĞI (AYRILIK) İLKESİ .......... 146

3) ORGANLARlN KUSUR SORUMLULUĞU VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI......................................... 147

4) TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASlNDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞININ ROLÜ .......... 148

5) TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI HALLERLİ ............................... 151

 

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış

(Yard. Doç. Dr.İpek SAĞLAM) ............................ 153

 

1. GENEL OLARAK................................................................................... 153

2. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI ÖRNEKLERİ ......................... 157

   A- Malvarlıklarının ya da tüzel kişi ile ortakların alanlarının karışması .......... 157

   B- Tüzel kişi üzerinde belli bir grubun hakimiyet kurması ........................... 158

   C. Yetersiz Sermaye................................................................................... 159

 

Piercing the corporate veil in Halian companyand banking law

(Marea SPERANZIN, Udine) ........................................................................... 163

 

1. The Issue .............................................................................. 163

2. Disregard of corporate formalities ............................................ 164

3. Undercapitalised company ........................................................ 167

4. Creation of a company soIely to dodge the application of mandatory regulations or to prejudice the rights of third parties ..................................... 168

5. Abusive granting of credit ........................................................... 170

6. Conclusions ............................................................................... 171

 

Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarından Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlayan Enstrümanlar

(Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM) .................................... 173

 

1. MADDi HUKUK İCRA HUKUKU İLİşKİSİ .................... 173

2. İPTAL DAVALARINDAN PERDEYİ KALDIRMA TEORİSİNE HUKUKİ KORUNMA SAĞLAYAN ENSTRÜMANLAR .......................... 175

   1. Tasarrufun İptali Davası ......................................................................... 175

   2. Muvazaa ve Özellikle Nam-ı Müstear ....................................................... 179

   3. GenelOlarak Perdeyi Kaldırma Teorisi ..................................................... 183

   4. Yargıtay içtihatları Açısından Perdenin Kaldınlması Teorisi ......................... 187

3. GELECEGE BAKIŞ ............................................................................... 192

 

Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hakim Ortağa Karşı Korunması

(Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK - Doç. Dr. Tekin MEMİŞ) ......................................... 195

 

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI ................................................... 195

1. Karşılaştırmalı Hukukta Perdenin Kaldırılrnası Teoıisi ve Uygulama............................................................................................. 197

   a, Alman Hukukunda........................................................................... ı97

   b. ABD Hukukunda................ 198

   c. İsviçre Hukukunda........................................................................... 198

   d. İngiliz Hukukunda........................................................................... 200

   e. Fransız H·ukukunda................................................................... 200

2. Türk Hukukunda Perdenin Kaldırılması Teorisi ve Uygulama........... 201

3. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırıldığı Haller .......•............................... 204

   a. Tüzel Kişi Ile Ortakların Alanlarının Organizasyon ve Malvarlığı Bakımından Birbirine Karışması (Spharenverrnischung, la confusion des patrimoines) 205

   b. Yetersiz Sermaye (Unterkapitalisieıung, sous capitalisation) 207

   c. Kurumsal Kötüye Kullanma (InstitutsmiBbrauch) 207

   d. Yabancı Yönetim (Fremdsteuerung) 208

   e. çapraz Olarak Perdeyi Kaldırarak Sorumlu Tutma....................... 208

2- ORGANİK BAĞ 209

3- CULPA İN CONTRAHENDO SORUMLULUGU (AKİT ÖNCESİ SORUMLULUK)........................................................ 214

 

Tasarrufun İptali ve İstihkak Kurumlarında Perdenin Kaldırılması

(Yrd. Doç. Dı: Murat YAVAŞ)................................................................... 217

   

1- Tasarrufun İptali ve istihkak Kurumları Bakımından Alacaklının Korunması Sorunu....... 217

2. İstihkak Kurumu Bakımından Perdenin Kaldırılması............................. 219 

3. Tasarrufun İptali Kurumu Bakımından Perdenin Kaldırılması...................... 225

      a. GenelOlarak.................................................................................. 225

      b. İptale Tabi Tasarruflar................... 226

         aa. İvazsız Tasarrufların İptali (lİK ın. 278) ............................... 226

         bb. Aciz Halinde tken Yapılan Tasarrufların iptali (!tK m. 279)...... 229

         cc. Zarar Verme Kasdindan Dolayı Tasarrufların İptali (ilK m. 280) ............................................................ 231

 

Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldınlması Meselesi Hakkıııda İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Düşünceler

(Doç. Dr. Lerzan YLIMAZ)............................................................................ 233

 

1- TÜZEL KİŞİLİĞİN TARİHÇESi VE DOĞUŞ SEBEBi ...................................... 233

    1- Çeşitli Şirket Nevi'lerinin Doğuş Sebebi..............................................  233

    2- Tüzel Kişiliğin Doğuş Sebebi.............................................................. 235

2- TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI VE SONUÇLARI................................. 235

   1- Tanım............................................................................... 235

   2- Tüzel Ki§İ Olmanın Sonuçları 237

      A- Ayrı Şahsiyet Olma......................................................................... 237

      B- Ayrı Malvarhğına Sahip Olma....................................................... 238

3- TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI TEORİSİ 239

   1- Terminoloji........................................................................................... 239

   2- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının Anlamı 240

   3- Teoriyi Savunanların Argümanları "........... 241

      A- Tüzel Kişilik Yapısının Kötüye Kullanılması Düşüncesine Yöneltilen Eleştiriler 242

      B- Objektif Kötüye Kullanmayı Savunanlar 243

   4- Teoriyi Reddedenlerin Argümanları 244

   5- Türk Hukuk Doktrini'nin Konuya Bakış Açısı 245

4- TÜZEL KiŞİLİK PERDESİNiN KALDlRILABİLECEĞİ HALLER ................................................................................................. 248

   1- Genel Olarak........................................................................................ 248

   2- Federal Mahkeıne Kararları................ 248

   3- Şahsi Görüşümuz 253

 

Şirketler Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Örtünün Aralanması i Ligting the Corporate Veil

(Kemalettin YÜKSEL)................................ 261

 

1. Giriş .................................................. 261

2. Sunum: Bu incelememizin ilk konusunu ticaret hukuku çerçevesinde belli bır grup şirketlerde ortaklık borcundan dolayı sadece, ortaklığın mal varlığının sorumlu olduğuna ilişkın kurala rağmen pay sahibi ortakların sorumlu olacağı haller incelenmektedir.............. 261

3. Konunun Sınırlandırılması................................................................ 261

   a. Terim, şirketin temel varlığı hukuka aykırı olmayan belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için oluşmuş ve sadece bu amaca uygun faaliyet sürecektir 262

   b. Anlam: Tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasından genel kabul görmüş bir şekilde. tüzel kişinin hukuk bağımsızlığmın bertaraf edilmesi anlaşılmalıdır................................. 263

   c. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Halleri 264

4. Tüzel Kişilik - Şirket.......................... 265

A- Tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak sorumlu kılmanın olabileceği hall er 272

   a- Özkaynak yetersiz1iği....................................................................... 272

      aa- Başlangıçtaki yetersizlik H...... 272

      bb- Sonradan oluşan yetersizlik :............ 272

   b- Yabancı yönetim 272

   c- Malvarlıklarının birbirine karışması 272

   d- Alanların birbirine karışması olarak göstermek gerekir 272

B- Yabancı yönetim 273

   a- Tanım.................................................................................................. 273

   b- Şirket organ ve ortaklarının özen gösterme borcu 273

   c- Görüşümuz :......................... 273

A- Malvarlıklarının birbirine karışması.................................................... 274

   a- Tanım. Birinci hal şudur 274

   b- Malvarlıklarının dikeyolarak birbirine karışması......................... 274

   c- Malvarlıklarının yatayanlamda birbirine kanşması...................... 274

B- Alanların birbirine kanşması............................................................... 274

   a- Anlam................................................................................................... 274

SONUÇ............................................................................................................. 275

 

Bankacıbk HUkukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

(Av.Taner YALÇIN) ............................................... 277

 

1. GENEL OLARAK................................................................................... 277

2. KONUNUN BANKACILIK MEVZUATI AÇISINDAN ELE ALINMASI .............. 279

   A. 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 4969 sayılı Kanun'un Geçici 2'nci Maddesi Hükmü Açısından 281

   B. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından 292

3. YARGı KARARLARı ÇERÇEVESiNDE KONUNUN DEGERLENDİRİLMESİ........................................................................ 294

4. DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN 04/02/2005 TARİH VE 2005/454 E. 2005/636 K. SAYILI KARARI.................................................................. 295

   a) Davacı Yanın İddiaları 296

   b) Davalı İdare Savnmasında 299

   c) Ankara ıı. İdare Mahkemesi' nin Yürütmenin Durdurulması Kararı 304

   d) Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin İtiraz Üzerine Verdiği Karar............................................................................................... 306

   e) Danıştay ıo. Dairesi'nin 14/0712003 tarih ve E: 2003/2896 sayılı Yürütmenin Durdurulması Karan.................................................. 308

5. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 311

   a) Uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ve sorumluluğu gidermeye yönelik işlemler......... 312

   b) Çözüm Önerileri................................................................................ 315

 

Haftung des Gesellschafters wegen eines existenzvernichtenden Eingriffs - Aktuelle sach- und kollisionsrechtliche Zweifelsfragen

(Prof. Dr. Ansgar STADDINGER, Bielefeld) .............................................. 317

 

1. EINLEITUNG.......................................................................................... 317

2. INLANDSSACHVERHALT 317

   1. Anderung des Haftungsmodells................. 3 17

   2. Angedachte umfassende Reform des GmbH-Rechts durch den Gesetzgeber.......................................................................................... 319

3. GRENZÜBERSCHREITENDER SACHVERHALT 320

   1. Qualifikation der Existenzvernichtungshaftung? 320

      1.1 Insolvenzrechtliche Qualifikation................................................. 320

      1.2 Gesellschaftsrechtliche Qualifikation 323

         a) Deutsehes Internatiorıales Gesellschaftsrecht de lege lata 323

            aa) Abkehr von der Sitz- hin zur Gründungstheorie 323

            bb) Qualitikation der bisherigen Durchgriffs- und neuen Existenzvernichtungshattung 326

         b) Deutsehes Internationales Gesellschaftsrecht de lege ferenda... 327

      1.3 Deliktsrechtliche Qualifikation...................................................... 330

         a) Deutsehes Internationales Deliktsrecht de lege lata................. 330

            aa) Gemeinsames Aufenthaltsstatut und Tatortregel................ 330

            bb) Akzessorische Anknüpfung................................................ 332

            cc) Notwendigkeit der Anknüpfung von Vorfragen? 334

        b) Europaisehes Internationales Deliktsrecht de lege ferenda - Rom II-VO................................................................................ 335

            aa) Intertemporaler und raumlicher Anwendungsbereich 335

            bb) Sachlicher Anwendungsbereich 336

            cc) Anknüpfungssystem 338

        c) Vereinbarkeit einer deliktischen Qualifikatiorı mit der Niederlassungsfreiheit für den Fall einer nicht-akzessorischer Anknüpfung 339

4. RESÜMEE................................................................................................ 342

 

Şirketler ve Bankacılık Hukukunda Kapsama Alma ve Sorumlu Kılma Amacıyla Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

(Doç.·Dr. Erol ULUSOY)............................................................ 351

 

1- GENEL OLARAK................................................................... 351

   1. "Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması" Kavramı..................... 351

   2. Tüzel Kilişik Perdesinin Aralanmasına Neden Gereksinim Duyulmaktadır .............. 354

   3. Perdeyi Aralama Amaç ve Yöntemleri .................................. 356

2· KANUNEN TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANDlĞI DÜZENLEMELER...................... 357

   1. Sermaye Şirketlerinde Kanunen Perdeyi Aralama.......................... 357

   2. Şahıs Şirketlerinde Kanunen Perdeyi Aralama.................................. 358

   3. Bankacılık Hukukunda Kanunen Perdeyi Aralama............................. 359

   4. Sermaye Piyasası Hukukunda Kanunen Perdeyi Aralama.................. 359

   5. Kamu İhale Hukukunda Perdeyi Aralama......................................... 360

   6. Rekabetin Korunması Hukukunda Perdeyi Aralama........................... 362

   7. İş Hukukunda Perdeyi Aralama....................................................... 362

   8. Kamu Alacağının Tahsilinde Perdeyi Aralama.................................... 364

3· ŞİRKETLER HUKUKUNDA KAPSAMA ALMA AMACı ıLE PERDEYİ ARALAMA............................................................................ 365

   1. Genel Açıklamalar............................................... 365

   2. Perdeyi Aralama Öğretileri................................... 367

      2a. Subjektif kötüye kullanma öğretisi................... 368

      2b. Normların amacı öğretisi................................. 369

      2c. Karma Teori................................................... 369

   3. Türkiye'de "Ayrılık Prensibi"nin Kötüye Kullanılması Öğretisi.................... 370

   4. Kapsama Alma Amacı ile Ti.izel Kişilik Perdesinin Aralandığı Tipik Durumlar........................ 371

4· ŞİRKETLER HUKUKUNDA SORUMLU KıLMA AMACı İLE PERDEYİ ARALAMA............................................................................ 375

   1. Genel Açıklamalar 375

   2. Özdeşleşme Halleri.............................................................................. 377

      2a. Ortağın kendisi ile şirketi özdeşleştirmesi..................................... 377

      2b. Ortağın kendi malvarlığı ile şirketin malvarlığını özdeşleştirmesi............ 379

   3. Özkaynak yetersizliği........................................................................ 382

      3a. Kavram........................................................................................... 382

      3b. Kuruluştaki özkaynak yetersizliği.................................................... 384

      3c. Sonradan meydana gelen özkaynak yetersizliği............................ 386

   4. Şirkete hakimiyet ve özellikle tek ortaklı şirketlerde perdeyi aralama.................................. 388

4- BANKACıLıK HUKUKUNDA PERDEYİ ARALAYARAK SORUMLU KILMA..................... 393

   1. Genel Açıklamalar 393

   2. Bankacılık Kanununa göre perdenin aralanmasl................................. 394

   3. Perdenin aralanması için bankanın mutlaka Fon'a devir şartının .aranması ......... 398

   4. Kıyı Bankacılığı İşlemleri Dolayıs.ı ile Perdeyi Aralama.................... 399

5- SONUÇ ........................................................... 401


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:28:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM