Doç.Dr.Mehmet SOMER'in Anısına ARMAĞAN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

Armağan Özel Sayısı

 

İçindekiler

 

KARA TİCARET HUKUKU

 

Yrd.Doç.Dr.Murat Yusuf AKIN

(İsviçre Federal Mahkemesi 1.HD'nin 7 Temmuz 1995 Tarihli Kararı)

Sayfa: 3-12

 

Yrd.Doç.Dr.Ali AYLİ

(Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri)

Sayfa: 13-52

 

Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR

(Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kayıtlı Sistemi)

Sayfa: 53-66

 

Doç.Dr.Mehmet Emin BİLGE

(Fikri Mülkiyet Haklarının Güvence Altına Alınmasına İlişkin 2004/48/EG Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi ile Getirilen Temel Esaslar ve Türk Hukukuyla Mukaseye)

Sayfa: 67-76

 

Aydın ÇELİK

(Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini)

Sayfa: 77-114

 

Prof.Dr.Nuray EKŞİ

(Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 'Cebri İcra Hakkında Özel Hükümler'e İlişkin Yedinci Kısmının Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi)

Sayfa: 115-128

 

Ar.Gör.Seda Ş. GÜNGÖR

(Çekte Düzeltme Hakkı)

Sayfa: 129-144

 

Prof.Dr.Mehmet HELVACI

(Bölünmeyi Ortaya Çıkaran Sebepler Bölünme Türleri Türk Hukukunda Durum ve Tanım Sorunu)

Sayfa: 145-172

 

Prof.Dr.Sami KARAHAN

(Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları)

Sayfa: 173-186

 

Ar.Gör.Özlem KARAMAN ÇOŞGUN

(Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın 81(1). Maddesine Göre Rekebeti Ölçülebilir Şekilde Kısıtlamayan Tali Önemi Haiz Anlaşmalara İlişkin Komisyon Tebliği)

Sayfa: 187-192

 

Prof.Dr.Abuzer KENDİGELEN

(Çağrıda Bulunma Yüümlülüğünün İhlalinde Aktif Husumet Ehliyeti)

Sayfa: 193-198

 

Ar.Gör.Deniz Kırlı AYDEMİR

(Shiblaq ve Sadıkoğlu, İngiliz Yüksek Mahkemesi, Queen's Bench Bölümü, Ticaret Mahkemesi)

Sayfa: 199-220

 

Prof.Dr.Ömer TEOMAN

(Tacir Yardımcıları)

Sayfa: 221-304

 

Ar.Gör.Müjgan TUNÇ YÜCEL-Ar.Gör.Serdar KALE

(Patent Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.Maddesi Çerçevesinde Patent Verilemeyecek Konu ve Buluşlar)

Sayfa: 305-322

 

Prof.Dr.Güzin ÜÇIŞIK-Ar.Gör.Nazmi OCAK

(Türk Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faliyetler ve Rekabet Kurulunun 9/12/2004 Tarihin ve 04-78/1115-282 Sayılı Telekom'a İlişkin Önaraştırma Kararının Düşündürdükleri)

Sayfa: 323-364

 

Ar.Gör.Ayşegül SEZGİN

(Yönetim Kurulu Üyesi ile Anonim Ortaklık Tüzel Kişisi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği)

Sayfa: 365-382

 

Prof.Dr.Samim ÜNAN

(Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki Eşya Taşımasına, Taşımacı Acentesine, Taşıma İşleri Yüklenicisine ve Zorunlu Sigortaya İlişkin Bazı Yanlış Düzenlemeler)

Sayfa: 383-402

 

Ar.Gör.Salih Önder YEŞİLTEPE

(Ticari Sır-İş Sırrı)

Sayfa: 403-422

 

Doç.Dr.Şükrü YILDIZ

(Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Bazı Hükümleri Hakkında Görüş ve Öneriler) 

Sayfa: 423-436

 

DENİZ TİCARET ve SİGORTA HUKUKU

 

Doç.Dr.Didem ALGANTÜRK LİGHT

(York Anvers Kuralları 2004, Kural X'un-Barınma Limanı Masrafları-Değerlendirilmesi)

Sayfa: 437-454

 

Ar.Gör.İrem ARAL

(Ferdi Kaza Sigortasında Riziko ve Türk Ticaret Kanunu ile Poliçe Genel Şartları Uyarınca Ferdi Kaza Sigortası Teminatı)

Sayfa: 455-484

 

Yrd.Doç.Dr.Oğuz CANER

(Uluslararası Kurtarma Konvansiyonu)

Sayfa: 485-496

 

Av.Gülşen GEDİK

(Sigorta Hukuku ve Vergi Hukuku Çerçevesinde Sigorta Teknik Karşılıkları)

Sayfa: 497-516

 

Prof.Dr.Rayeğan KENDER 

(Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması-TTK Tasarısı Hükümlerinin Değerlendirilmesi ile-)

Sayfa: 517-528

 

Prof.Dr.Merih Kemal OMAĞ

(Özel Sigorta Hukukunda Muafiyet Klozları)

Sayfa: 529-542

 

Doç.Dr.Emine YAZICIOĞLU

(İlk Tehlike Sigortası)

Sayfa: 543-558

 

DİĞER ÖZEL HUKUK DALLARI

 

Ar.Gör.Güzide Burcu DOĞAN

(Roma ve Türk Hukukunda Maldaki Maddi Ayıplardan Dolayı Satıcının Sorumluluğu)

Sayfa: 559-590

 

Ar.Gör.Hanife DOĞRUSÖZ

(Ticaret Ortaklıklarının Birleşme ve Nev'i Değiştirmelerinin Ferdi ve Toplu İş Hukuku Bakımından Temel Sonuçları)

Sayfa: 591-618

 

Prof.Dr.Belgin ERDOĞMUŞ

(Roma Hukukunda Mücerret Borç İkrarı ve Modern Kanunlara Yansıması)

Sayfa: 619-624

 

Ar.Gör.H.Özden ÖZKAYA-FERENDECİ

(Alman Hukuku'nda Ödeme Güçlüğü İçindeki Şirketlerin Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler)

Sayfa: 625-636

 

Dr.Muharrem GENÇTÜRK

(Taşıma Sözleşmelerinin Uluslararası Niteliği ve MÖHUK'a Göre Yabancılık Unsuru Bulunan Taşıma Sözleşmelerine Uygulanması Gereken Hukuk)

Sayfa: 637-652

 

Prof.Dr.Serap HELVACI

(Kişilik Hakkına Hukuka Aykırı Saldırı Halinde Açılabilecek Davalarda Yetkili Mahkeme)

Sayfa: 653-660

 

Doç.Dr.Sibel ÖZEL 

(Kültür Varlığı Koleksiyoncuları Lehine Getirilen Yönetmelik Değişikliğinin Danıştay Kararı Eşliğinde İrdelenmesi)

Sayfa: 661-672

 

Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK 

(Türk Hukukunda Avukatların Tabi Olduğu Reklam Yasağı)

Sayfa: 673-686

 

Yrd.Doç.Dr.İpek SAĞLAM

(Haksız Etki)

Sayfa: 687-700

 

Ar.Gör.Selin SERT

(4054 Sayılı RKHK Madde 58/2: Üç Kat Tazminat)

Sayfa: 701-716

 

Doç.Dr.Pervin SOMER-Yrd.Doç.Dr.Fulya İLÇİN GÖNENÇ

(Roma Hukukunda Vergi Toplama Şirketleri)

Sayfa: 717-730

 

Doç.Dr.Mustafa ŞENTOP 

(Tazminat'tan Sonra Yabancıların Gayrimenkul Edinmeleri ile İlgili Düzenlemeler ve Vergi Emanetinin Bir Tamimi)

Sayfa: 731-742

 

Ar.Gör.Murat TOPUZ

(Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar ve Ticaret Hukukunda Gabin Aşırı Yararlanma)

Sayfa: 743-770

 

Yrd.Doç.Dr.Murat YAVAŞ

(Haksız Rekabet Kavramı ve Bu Alandaki Koruyucu Dava ve Tedbir Türleri)

Sayfa: 771-796

 

Prof.Dr.M.Kamil YILDIRIM

(Kitap İncelemesi-Avrupa İspat Hukuku Tablosu)

Sayfa: 797-808

 

KAMU HUKUKU

 

Yrd.Doç.Dr.Rukiye AKKAYA

(Devlet, MİT ve İdeoloji-Siyasal Toplumun Psişik Temelleri-)

Sayfa: 808-828

 

Av.Leyla ATEŞ

(Damga Vergisinin Konusu Olarak E-Belge)

Sayfa: 829-840

 

Prof.Dr.Nur CENTEL

(Yeni Ceza Muhakemesi Yasası'nda Adli Kontrol-Tutuklama-Yakalama ve Haksızlıkların Tazminatla Giderilmesi)

Sayfa: 841-878

 

Prof.Dr.Abdullah DİNÇKOL

(Küreselleşme ve İnsan Hakları)

Sayfa: 879-920

 

Prof.Dr.Bihterin DİNÇKOL

(Karma Yönetimden Kuvvetler Ayrılığına İktidarın Paylaşımı)

Sayfa: 921-934

 

Yrd.Doç.Dr.Ali Hakan EVİK

(1961 ve 1982 Anayasalarının İnsan Hakları Kavramına Yaklaşımı)

Sayfa: 935-948

 

Ar.Gör.Veysel GÖRÜCÜ

(Fransa İdare Mahkemeleri'nin Gelişimine İlişkin Yansımalar)

Sayfa: 949-960

 

Av.Tülin Hamit KIRANOĞLU

('Adil Yargılanma Hakkı': Fransız Yargıtayı Vergi Davalarına Uygulama Alanını Daraltıyor)

Sayfa: 961-970

 

Doç.Dr.Selami KURAN

(Avrupa Birliği İlerleme Raporu)

Sayfa: 971-978

 

Doç.Dr.Emin MEMİŞ

(Das Regierungssystem İm Türkischen Grundgesetz Von 1924)

Sayfa: 979-984

 

Doç.Dr.Ayşe NUHOĞLU

(Yeni Ceza Kanunu ile Kamu İdaresi Aleyhinde Cürümlerde Getirilen Değişiklikler) 

Sayfa: 985-994

 

Ar.Gör.Selçuk ÖZGENÇ

(Avrupa Birliği Komisyonunun İsteksizliği ve Aşırı Tepkili Üye Devletler: Vergi Hukukunda Kaos İçin Mükemmel Bir Birliktelik)

Sayfa: 995-1000

 

Yrd.Doç.Dr.H.Eyüp ÖZDEMİR

(İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi)

Sayfa: 1001-1010

 

Prof.Dr.Nihal SABAN

(Biçim Yokedici Muhalefeti: defi)

Sayfa: 1011-1020

 

Doç.Dr.Hakan UZELTÜRK

(Vergi Konseyi)

Sayfa: 1021-1024

 

Prof.Dr.Billur YALTI

(insan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Vergi Hukukunda Kaynak Değeri Üzerinde)

Sayfa: 1025-1050

 

Yrd.Doç.Dr.Özlem YENERER ÇAKMUT

(Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu)

Sayfa: 1051-1060

 

Prof.Dr.Turan YILDIRIM

(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Takip ve Tahsil Yetkisi)

Sayfa: 1061-1076

 

Doç.Dr.Hamide ZAFER 

(Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlşarda Muhakeme Usulü)

Sayfa: 1077-1092

 

ANILAR ............................................... 1093

Pervin SOMER .................................. 1095

Mehmet AKAD .................................. 1097

Abdullah DİNÇKOL ......................... 1099

İsmail Hakkı GÜLHAN .................... 1101

Tarık KIYI ........................................... 1103

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:53:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM