Prof.Dr.Ergun ÖNEN'e Armağan

 

PROF.DR.ERGUN ÖNEN'E ARMAĞAN

 

İçindekiler

 

ÖZEL HUKUK

 

 

Yrd. Doç. Dr. Recep AKCAN

Hukuk Mahkemelerinde Hukuki Yardım (İstinabe) ve ' Naip Tayini (Atanması) ................... 3

 

Yrd. Doç. Dr. Recep AKCAN

Yrd. Doç .Dr. İbrahim ERCAN

Avukatlıkta Reklam Yasağı .............................. 83

 

Yrd. Doç. Dr. Pınar ALKAN

Müşterek Avarya ve New Jason Klozu ................................. 123

 

Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ

Ar. Gör. Mustafa YASAN

Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni ............................... 139

 

Yrd. Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

506 Sayılı Kanunda Hastalık Sigortasına İlişkin Olarak Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Düzenleme İçin Öneriler .............................. 151

 

Yrd. Doç. Dr. Seyithan DELİDUMAN

İnternet Üzerinden Avukatlık ve Reklam Yasağı ........................................ 169

 

Ar. Gör. Güray ERDÖNMEZ

İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesinin 3. Fıkrası Üzerine Bir İnceleme ............................. 181

 

Ar. Gör. Serdar KALE

Aciz Halindeki Borçlunun Bir veya Birkaç Alacaklısını Kayıran Hukuki Fiileri Dolayısıyla İptal Davası (İİK. 279) ........................... 191

 

Ar. Gör. Derya KESKİNCİ

Hizmet Buluşları ........................................... 205

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

Elektronik İmzanın Geçerliliği ve İspat Gücü Açısından Uluslararası Planda Yaşanan Gelişmeler ......................................... 217

 

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı ................................................ 253

 

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZEL

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının ihlali Davalarında Yetkili Mahkemenin Tesisinde Ele Alınan Haksız Fiilin İka Yeri Kuralına Avrupa Adalet Divanı Tarafından Getirilen Yorum ................................................... 263

 

Ar. Gör. İbrahim ÖZBAY

Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmesi .................................. 281

 

Doç. Dr. Nevhis DEREN - YILDIRIM

çev. Ar. Gör. Hamide Özden ÖZKAYA

Medeni Usul Hukuku' nun Evrenselleşmesi Yolunda İhtiyati Tedbir Alanında Yabancı Hukukun Etkileri .................................. 305

 

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Tasarrufun İptali Davalannda Oıtaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay'ın Bu Sorunlara İlişkin Uygulamaları ............................... 319

 

Ar. Gör. Dr. Gülcan SUNAR

Şekli Anlamda Taraf Kavramını Kabul Etmenin İcra ve İflas Hukukunda Doğurduğu Sonuçlar .............................. 333

 

Doç. Dr. Süha TANRIVER

NoterIerin Kendi Memurları Eliyle Tebligat Yapma Zonınlulukları Var Mıdır? ................................................... 357

 

Doç. Dr. Süha TANRIVER

Avukatlık Kanunu'nun 56. Maddesinin V ve Vi. Fıkralarında Sözü Edilen Yetki Belgeleri Üzerine Bazı Düşünceler ............................................ 365

 

Dr. Sema TAŞPINAR

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Bilirkişi Ücreti .............................................. 373

 

Ar. Gör. Müjgan TUNÇ YÜCEL

Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler ........................................................... 417

 

Av. Talih UYAR

Sıra Cetveli Düzenlenıneden Paraların Paylaştırılması (İİY. mad. 138) ................................................ 431

 

Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4667 Sayılı Kanunla Getirilen "İlam Niteliğindeki Belge" Üzerinde İnceleme ............................ 447

 

Marc LE MASSON

Çev. Ar. Gör. Murat YAVAŞ Fransız Hukuku' nda "Comparution Personelle" ve Delil Değeri ..................................... 461

 

Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM

Teksif ve Sözlülük tikeleri Açısından Yargılama Usulleri Hakkında Düşünceler ................................................. 467

 

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesine İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflas Suçları .................................. 493

 

 

KAMUHUKUKU

 

Prof. Dr. M. Emin ARTUK

Ar. Gör. Dr. A. Caner YENİDÜNYA

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Müessesesi (TCK. Mad. 51) Sayfa .................................................. 505

 

Yrd. Doç. Dr. Nihat BULUT

Siyasal Parti Yasaklan ve Son Anayasa Değişiklikleri çerçevesinde Odaklaşma Olgusunun Kriterleri ................................. 535

 

Prof. Dr. Nur CENTEL

Mala Karşı Suçlarda Artışın Kriminolojik Yönden Açıklanması ve Nedenleri ............................................... 563

 

Ar. Gör. Vahap COŞKUN

İnsan Haklarının Kapsamı Üzerine Tartışmalar ve Liberal Perspektif .............................................................. 577

 

Doç. Dr. Nevhis DEREN - YILDIRIM

Hukuk Felsefesine Giriş ve Günümüz Hukuk Teorisi ......................................................... 629

 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KOCA

4907 sayılı Kanunla Yapılan Son Anayasa Değişikliklerinin Ceza Hukukuna Etkileri ................................... 651

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Kanunilik İlkesi ışığında 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ......................................... 677

 

Yrd. Doç. Dr. Pervin SOMER

Roma Hukukunda Vergilendirme ........................................... 697

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Vergi Hukuku ve Sakatlar: Bazı Gözlemler .......................................... 717

 

Yrd. Doç. Dr. Hamide ZAFER

Ceza Muhakernesi Hukukunda Özelleşme Eğilimi: Uzlaşma ............................... 727


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:38:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM