Prof. Dr. Cevdet YAVUZ'a ARMAĞAN

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU (3 - 4 Haziran 2011)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ'a ARMAĞAN

 

İçindekiler

 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi ........................................................................................................... XVII

Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ................................................................................ XIX

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ile Diğer Etkinlikler .................................... XXIII

Kitaplar .................................................................................................................................................... XXVI

Makaleler ve Diğer Çalışmalar ................................................................................................................... XXVIII

 

I. GÜN: 03 HAZİRAN 2011

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI: 09:00 – 09:30

 

Prof. Dr. Emin ARAT (Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı) .......................................................................... 3

Ömer ELMAS Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı .............................................................................................. 4

Prof. Dr. M. Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ............................................................. 5

Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanı/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi) ............................................................................................................... 7

 

OTURUM: 09:30 – 11:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat KOÇ (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması .................................................................................................................. 17

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Kanun Hazırlama Ġlkeleri Açısından TBK‘nun Değerlendirilmesi ........................................................................................................................... 21

Yrd. Doç. Dr. Ümit GEZDER (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Yeni Türk Borçlar Kanunu‘nda Sözleşmenin Kuruluşuna Dair Bazı Değişiklikler ve Yenilikler (YTBK m.4; m.7; m.8) ........................................................ 33

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK'nda Genel İşlem Şartları .......................................................................................................................... 67

Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘ndaki Yeni Düzenlemelerin Haksız Rekabet Hukukuna Etkileri  ..................................................................................................................... 73

 

DEĞERLENDİRME: 10:50 – 11:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Nevzat KOÇ .................................................... 85

 

Kahve arası: 11:10 - 11:30

 

OTURUM: 11:30 – 13:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması .......................................................................................................... 95

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) BK. 19 ve 20 inci maddelerinin YBK‘nda Değiştirilmesinin Eleştirilmesi ..................................................................................................... 97

Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘nun Sözleşmenin Geçersizliğine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi .................................................................................................... 101

Yrd. Doç. Dr. M. Beşir ACABEY (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘nda Aşırı Yararlanma (TBK. m.28) .................................................................................................... 109

Prof. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK'nda Kefilin Savunma İmkanları ve Kefaletin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirimesi ................................................ 121

 

DEĞERLENDİRME: 12:50 – 13:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ ...................................... 133

 

Öğlen arası: 13:10 - 14:10

 

OTURUM: 14:10 – 15:50

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması ........................................................................................................ 139

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERLÜLE (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 6098 Sayılı TBK‘nda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebi ....................................................................... 141

Yrd. Doç. Dr. İpek SAĞLAM (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘nda Adam ÇalıĢtıranın Sorumluluğu ................................ 163

Dr. Sabah ALTAY (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı) TBK‘nda Adam ÇalıĢtıranın ĠĢletme Faaliyeti Dolayısıyla Sorumluluğu (TBK m. 66/III)) ................................................................................. 173

Dr. İlker ÖZTAŞ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı) 6098 Sayılı TBK‘nda Yapı Malikinin Sorumluluğu ................................... 189

 

DEĞERLENDİRME: 15:30 - 15:50

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Atilla ALTOP ................................................ 205

 

Kahve arası: 15:50 - 16:10

 

OTURUM: 16:10 - 17:50

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması ........................................................................................................ 215

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK Uyarınca Tehlike Sorumluluğu ....................................................................................................... 217

Yrd. Doç. Dr. Serdar NART (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Haksız Fiillerde ZamanaĢımına İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi ....................................................................................................... 227

Prof. Dr. Haluk N. NOMER (Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Rücu Ġstemine ĠliĢkin ZamanaĢımı (TBK m. 73) ...................................................................................................... 251

Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı) Haksız Fiilden Doğan Borç ĠliĢkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK m. 76)............................................................................................ 259

 

DEĞERLENDİRME: 17:30 - 17:50

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU ................................................ 299

 

II. GÜN: 04 HAZİRAN 2011

 

OTURUM: 09:30 - 11:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması ........................................................................................................ 307

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Borçların İfasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi ................................................................. 309

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU (Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar .................................................................. 319

Doç. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘nda Eksik ve Tam Teselsül Ayırımı .................................................................. 341

 

DEĞERLENDİRME: 11:10 - 11:30

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Gökhan ANTALYA ............................................ 349

 

Kahve arası: 11:30 - 11:50

 

OTURUM: 11:50 - 13:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/Tbk. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması ........................................................................................................ 359

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın İntikali ......................................................................................................... 361

Yrd. Doç. Dr. Melek YÜCE BİLGİN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Satış Sözleşmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğun Şartları ve Alıcının Seçimlik Hakları ................................................................................. 383

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Taşınır Satışında Alıcının Temerrüdü Hükümlerinin Değerlendirilmesi)............................................................................... 421

Prof. Dr. Ethem Saba ÖZMEN (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘na Göre Taşınmaz Satışına İlişkin Hükümlerin İrdelenmesi ......................................................................................................... 429

 

DEĞERLENDİRME: 13:10 - 13:30

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER .................................. 439

 

Öğlen arası: 13:30 - 14:30

 

OTURUM: 14:30 - 16:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması .............................................................................................. 447

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Canan YILMAZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 6098 Sayılı TBK Uyarınca Taksitle Satış Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi (TBK m. 253-262) .................................................. 449

Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı (TBK m. 263) ....................................................................................................... 479 

Prof. Dr. Murat DOĞAN (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 6098 Sayılı TBK‘na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirmesi .............................................................................. 505

 

DEĞERLENDİRME: 15:50 - 16:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU ................................... 525

 

Kahve arası: 16:10 - 16:30

 

OTURUM: 16:30 - 18:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi / TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması ................................................................................................................. 535

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK Uyarınca Genel Hizmet SözleĢmesinin Kuruluşu ve Tarafların Borçları ........................................................................................ 537

Doç. Dr. M. Erdem ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘na Göre Genel Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler .................................................................................................... 565

Prof. Dr. Abdulkadir ARPACI (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Yeni Borçlar Kanunu Açısından Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfa ve Sonuçları .................................................................................................... 575

Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) TBK‘na Göre Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi .................................................................................................... 579

 

DEĞERLENDİRME: 17:50 - 18:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof. Dr. Turgut ÖZ ................................................ 597


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:38:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM