Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: 2013 (Özel Sayı)

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

Armağan Özel Sayısı

 

 

İçindekiler

 

Kapak

 

HATIRA YAZILARI BİR DOST OLARAK PROF. DR. NUR CENTEL .........................................XXXV

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL

 

HER GEÇEN GÜN AKADEMİK DURUŞUNA, HOŞGÖRÜSÜNE VE SABRINA BİRAZ DAHA HAYRAN OLDUĞUM SEVGİLİ HOCAM’A  ..............................XXXIX

Prof. Dr. Hamide ZAFER

 

NUR HOCAM’A ................................................................................................XLIII

Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

 

HER NEREDE İSELER HEP VAR OLANLAR ................................................XLV

Av. Hayrunnisa ODABAŞI

 

BİLİMSEL YAZILAR

 

İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARIN SUÇ SONRASI SORUNLARI VE HUKUKSAL KORUNMALARI ......................................................................3

(Child Victims of Abuse, Their Post-Offense Problems and Their Protection by the Law)

Prof.Dr.Füsun SOKULLU-AKINCI

 

OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTI VE ZAMANAŞIMI .....................17

(Objective Condition of Criminality and Limitation)

Mehmet Emin ARTUK/Mehmet Emin ALŞAHİN

 

AVUKATLIK KANUNUNDAKİ, DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR YIL İÇİNDE AÇILMASI ZORUNLULUĞU (MADDE 141/II)...................45

(The Question of the Procedural Binding Force of the Provision Specifying That the Pre-investigation Must be Completed in One Year) (Law on the Attorneys-at-Law Art.141/II)

Rona AYBAY

 

KASTEN ADAM ÖLDÜRME ............................................................................... 57

(Voluntary Manslaughter)

Köksal BAYRAKTAR

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI ............................................................................................. 79

(Scope and Content of the Act on Health and Safety at Work)

Tankut CENTEL

 

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE 2012 İLERLEME RAPORU ....................... 85

(European Commission, Turkey 2012 Progress Report )

Abdullah DİNÇKOL

 

YURTTAŞLIK VE SEÇİLME HAKKI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME .................................... 101

(A Consideration of Citizenship and The Right to Stand for Election)

Bihterin VURAL DİNÇKOL

 

ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARI (TCK. m. 91-93) ............................ 111

(Trading of Organs and Tissues Offenses)

Ahmet GÖKCEN/Murat BALCI

 

EĞİTİMDE ANADİLİN YERİ: ULUSLARARASI BELGELER VE YENİ ANAYASA ................................................................................. 151

(Position of the Mother Tongue in Education: International Instruments and New Constitution)

Sibel İNCEOĞLU

 

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VE KISIRLAŞTIRMA SUÇLARI .................................................... 165

(Offences of Abortion, Miscarriage and Sterilization in Turkish Criminal Law)

Serap KESKİN KİZİROĞLU

 

CEZA YARGILAMASINDA KATILANIN, AYNI ZAMANDA CMK 45. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN KİŞİLERDEN BİRİ OLMASI HALİNDE, TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKINI KULLANIP KULLANAMAYACAĞI SORUNU ................................................. 191

(The question of whether a party of criminal trial can use their right of refusal to testify in case that the person also one of those specified under the 45th article of Turkish Criminal Procedure Code )

Fatih Selami MAHMUTOĞLU

 

SÜNNET VE CEZA HUKUKU........................................................................... 211

(Circumcision and Criminal Law)

Ayşe NUHOĞLU

 

KARAR İNCELEMESİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ ÜZERİNE YAPILACAK DENETİM ........................... 221

(Judgement Examination: Supervision of Postponement of Adjudication Enforced by Objection)

Veli Özer ÖZBEK/Serkan MERAKLI

 

KÜLTÜR VARLIKLARININ İADESİNDE DOĞRUDAN UYGULANMA KABİLİYETİ OLAN ULUSLARARASI SÖZLEŞME: ÇALINAN YA DA YASADIŞI OLARAK İHRAÇ EDİLEN KÜLTÜREL OBJELERLE İLGİLİ 1995 UNIDROIT KONVANSİYONU ............................................................... 237

(The Self-Executive International Convention on the Recovery of Cultural Objects: Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects of 1995)

Sibel ÖZEL

 

İSVİÇRE MEDENİ USUL KANUNUNUN İHTİYATİ TEDBİRLER KONUSUNDAKİ DÜZENLEMESİNE GENEL BİR BAKIŞ ............................... 259

(A General Overview to the Regulation of Provisional Injunctions in Swiss Civil Procedure Code)

Selçuk ÖZTEK

 

VERGİ USUL KANUNU MADDE 10: OLGU VE DİL ..................................... 271

(Article 10 of the Tax Procedure Code: The fact and legal language)

Nihal SABAN

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZDA İNCELEMENİN KAPSAMI ............................................................. 283

(Scope of Review on Appeal Against the Decision Postponing the Pronouncement of the Judgment)

Cumhur ŞAHİN

 

Doğru terim “MUHAKEME” değil, “YARGILAMA”dır .................................... 295

(The Right Term is not “trial” but “judging”)

Sami SELÇUK

 

TEMYİZ DENETİMİNİN SINIRLARI VE BU SINIRLARA UYMAMANIN KAÇINILAMAZ SANCILI SONUÇLARI/ AÇMAZLARI/TEHLİKELERİ  .................................................................. 319

(The Limits of Appellate Control and Inevitable, Excruciating Results/Dilemmas/Dangers of not Following These Limitations)

Sami SELÇUK

 

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU (TCK m.183) ......................................... 363

(Crime of Causing Noise in Turkish Criminal Code)

Handan YOKUŞ SEVÜK

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE ETİK KURULLAR .............................................................. 381

(Ethics Committees Within The Scope of the Regulation of Clinical Research )

Pervin SOMER/E. Elif VATANOĞLU

 

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI (E.2008/1-286, K. 2009/147, T. 02.06.2009) ...................................................... 397

Doğan SOYASLAN

 

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ................................................................................................ 403

(Changes Affected in the Crime “Bid rigging)

Doğan SOYASLAN

 

TÜRKİYE’DE CEZA HUKUKUNDA AVRUPA HUKUKUNA UYUM ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA ÜÇÜNCÜ YARGI PAKETİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................ 407

(Examining the Third Judicial Package within the context of harmonization studies of Turkish Criminal Law with European Union Law)

Yener ÜNVER

 

İBADETHANE BAĞIŞLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ: VERGİDE EŞİTSİZLİK ÖRNEĞİ ..................................................................... 429

(The tax deduction of charitable religious gifts: An example of inequality)

Billur YALTI

 

CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİNİN İRADELERİNİN CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜNE ETKİSİ SORUNU .......................................... 453

(Consensual Criminal Procedures and Their Influence on Criminal Prosecutions)

Feridun YENİSEY

 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA TİCARİ İŞLETME DEVRİ KARİNESİ .............................................................................................. 471

(The presumption for the transaction of companies in actio pauliana)

M. Kamil YILDIRIM

 

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURULARI ESAS BAKIMINDAN İNCELEMESİ .................................................................. 483

(The Review of the Constitutional Court by the Constitutional Complaints)

Nevhis DEREN-YILDIRIM

 

KANUNLA BELDE VE İLÇE SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİŞİŞLİ ÖRNEĞİ .................................................................................................... 489

(The Change of Municipality Borders by Code – Şişli)

 Turan YILDIRIM

 

SAVUNMA HAKKI VE SINIRLARI .................................................................. 507

(Right of defense and its limits)

Hamide ZAFER

 

CEZA MEVZUATINDA ÇOCUK VE ÇOCUKLARIN YAKALANMASI, GÖZALTINA ALINMASI .................................................................................... 541

(Child in Criminal Legistation Andchildren’s Apprehension, Detention)

Berrin AKBULUT

 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK m.109) ........................ 587

(Deprivation of Liberty Offense the Turkish Penal Code) (Turkish PC Art.109)

Özlem YENERER ÇAKMUT

 

ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI KURALI ........................................................ 603

(Prohibition on Reformatio in Peius)

Ali Rıza ÇINAR

 

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜTLENME SUÇU ....................................... 667

(Forming Organized Group With the Intention of Committing Crime)

Vesile SONAY EVİK

 

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU ................... 699

(Offense of Providing Location and Facility For Gambling)

Hakan KARAKEHYA

 

SANIĞIN İDDİA TANIKLARININ BEYANLARININ DOĞRULUĞUNU TEST ETME HAKKI ..................................................... 715

(Right of the Accused to Examine the Accuracy of the Statements of Prosecution Witnesses)

Hakan KARAKEHYA

 

BASIN YOLUYLA HAKARET KAVRAMI VE MADDE YÖNÜNDEN YETKİ SORUNU ......................................................................... 735

(Concept of Defamation Trough the Medium of the Press and the Problem of Material Jurisdiction)

Tuğrul KATOĞLU

 

DEVLET SIRRI, KİMİN SIRRI?  ......................................................................... 749

(State Secret, Whose secret?)

Rukiye AKKAYA KİA

 

HIRSIZLIK SUÇUNUN MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN BAZI BENZER SUÇLARDAN AYRIMI ............................................................ 757

(Child in Criminal Legistation Andchildren’s Apprehension, Detention)

R. Yılmaz YAZICIOĞLU

 

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ..................................... 797

(The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes)

A. Caner YENİDÜNYA/Zafer İÇER

 

KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA SUÇU (TCK m. 187) ......................... 829

(Crime of Production or Sale of Medicine That Risk The Life and Health of People) (Art. 187)

Aysun ALTUNKAŞ

 

CEZA HUKUKU VE ENSEST FİİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ ................................................................................... 871

(An Overview to the Relationship Between Incest and Criminal Law)

Asiye SELCEN ATAÇ

 

TÜRK CEZA KANUNU’NDA HAKARET SUÇU ............................................. 879

(The Crime of Defamation in Turkish Criminal Code)

Devrim AYDIN

 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ ................................................................................................. 919

(Retrial in Criminal Produre Law)

Sevi BAKIM

 

CUMHURİYET SAVCISI’NIN DELİLLERİ VE FİİLİ TAKDİR YETKİSİ ................................................................................................. 953

(The Prosecutor’s Authority in Terms of the Evalution of Evidences and Criminal Act)

Fatih BİRTEK

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNE LLEWELLYN’İN GÖZÜNDEN BAKMAK: HUKUK UĞRAŞLARI KURAMI ........................................................... 991

(Looking at Disputi Resolution with the Eye of Llewellyn: Law Jobs Theory)

Şule ŞAHİN CEYLAN

 

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER IŞIĞINDA MAĞDUR HAKLARININ VE SUÇ MAĞDURLARINA YARDIM HAKKINDA KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................... 1007

(Evaluation of the Rigts of Victims and the Bill on Helping Crime Victims in the Light of International Documents)

Fatma KARAKAŞ DOĞAN

 

ASKERÎ CEZA KANUNUNDA KENDİNİ ASKERLİĞE YARAMAYACAK HALE GETİRMEK SUÇU (AsCK m.79) ............................ 1031

(The Crime of Making Yourself Useless For Military Service in the Military Criminal Law) (Military Criminal Code: 79th article)

Gökhan Yaşar DURAN

 

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ................................................................................... 1065

(Abuse of Bank or Credit Cards)

Güneş OKUYUCU-ERGÜN

 

HİLELİ İFLAS SUÇUNDA, “SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHİN TESPİTİNE” İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................... 1087

(Analyze of a Turkish Supreme Court’s Decision on Determination of the Time of Commission of the Offence “Fraudulent Bankrupt”)

Ali Hakan EVİK

 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI SİSTEMİ ....................................... 1101

(The Form of Board Meetings of Joint-Stock Companies and Electronic Meeting System)

Bünyamin GÜRPINAR

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN KARARLARI IŞIĞINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ DÜZENLEYEN NORMLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI .................................................................... 1127

(Temporal Application of Norms on Security Measures in the Light of Decisions of the European Court of Human Rights)

Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU

 

VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ANAYASAYA UYGUNLUĞU .......................................................................... 1157

(The Legal Character of the Process of Taking Body Samples and Its Convenient to the Constitution)

Pervin AKSOY İPEKCİOĞLU

 

6352 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK CEZA HUKUKUNDA İRTİKÂP SUÇU (TCK m.250) ............................................ 1177

(Crime of Extortion in the Framework of the Amendments of the Act Number 6352) (Turkish Penal Code Art. 250)

Mehmet Nihat KANBUR

 

TÜRK HUKUKU’NDA VE KKTC HUKUKU’NDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ ....................................................................................... 1209

(Child Adoption (Comprehension with Turkish Law and TRNC Law))

Şölen KÜLAHÇI

 

AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESI IŞIĞINDA SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ .......................... 1229

(International Co-operation in the Fight against Cybercrimes in the Light of the Council of Europe Convention on Cybercrime)

Murat ÖNOK

 

TÜRK HUKUKUNDA NEFRET SUÇLARINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI  ............................................................................ 1271

(Legislative Efforts Regarding to the Hate Crimes in Turkish Law in the Light of the Hate Crimes Legislations in Comparative Law)

Hasan SINAR

 

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI ..................................... 1301

(Beginning of Life Within the Context of Right to Life)

Hamide TACİR

 

HUKUKUN KÜLTÜRLE İMTİHANI .............................................................. 1321

(Law’s Ordeal with Culture)

F. Ceren AKÇABAY

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (m.6/3-c) KAPSAMINDA MÜDAFİ YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKI .................................... 1339

(Right to Counsel Under European Convention on Human Rights) (Art. 6/3-c) )

İsa BAŞBÜYÜK

 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m.257).................................. 1373

(Official Misconduct)

Pınar MEMİŞ KARTAL

 

CEZA MUHAKEMESİNDE ALEYHTE DEĞİŞTİRME YASAĞI .................. 1397

(Prohibition of Reformatio in Peius)

Seydi KAYMAZ

 

FRANSIZ VE TÜRK CEZA KANUNU’NDA CİNSEL TACİZ SUÇU (Kanunilik İlkesi Bakımından Bir Değerlendirme) ......................................... 1453

(A study of sexual harassment crime in French and Turkish Penal Codes according to principle of legality)

Gülfem PAMUK

 

ANAYASA’NIN 83. MADDESİ KARŞISINDA MİLLETVEKİLİ SIFATININ DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASINA ETKİSİ .................................... 1477

(Influence of the parliament deputy statute on suspension and interruption of statute of limitations related public action and punishment against the 83rd article of Turkish Constitution)

Fahri Gökçen TANER

 

SORUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİ VE VEKİLİN EVRAK İNCELEME YETKİSİ .................................................................................... 1491

(Power of Defender and Attorney to Examine Documents During the Investigation Phase)

Ali PEHLİVAN

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU ........................................ 1541

(The Crime of Using Other’s Identity Card or Id Information, Regulated in Turkish Penal Code Number 5237)

Kerim ÇAKIR

 

İDARİ YARGI’DA HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN DENETLENMESİ ........................................................................................... 1567

(Review of the Judicial Discretion in Administrative Justice)

Hulusi Alphan DİNÇKOL

 

MİLLETLERARASI TAHKİMDE YENİ GELİŞMELER: TAHKİM YARGILAMASI SÜRECİ VE MASRAFLARININ AZALTILMASI ............................................ 1595

(International Arbitration Recent Developments: Reducing the Duration of and the Costs in Arbitration Proceedings)

Begüm Hande ERTÜRK

 

HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLMİŞ OLAN KİŞİNİN İDARİ İŞLEMLER GEREKÇESİYLE TUTULMAYA DEVAM EDİLMESİNİN KİŞİ GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİ SORUNU ................................... 1621

(Whether the Fact of Being Kept by the Police Despite an Eviction Decree Constitutes or Not A Violation Within Article 5 of ECHR)

Nil Melek GÜLTEKİN

 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN TÜRK-ALMAN KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKU BAKIMINDAN İNCELENMESİ ........................................ 1631

(Analysis of Wilful Homicide in Terms of Turkish and German Comparative Criminal Law)

Eser OLGUN

 

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE MÜDAFİNİN İLETİŞİMİNİN DENETLENMESİ ......................................... 1667

(Monitoring of Communication of Defence Lawyer )

Cem ŞENOL

 

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ......................................................... 1693

(The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company)

Kübra ERCOŞKUN ŞENOL

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 5. MADDESİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME .............................................................................. 1727

(A Review of Article 5 of the Turkish Criminal Code Law no. 5237)

Aras TÜRAY

 

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m.163)  ................................................. 1749

(The Crime of Benefiting From A Service Wethout Compensation) (Turkish Penal Code, Article No 163)

Zahit YILMAZ/Özge APİŞ TÜRK

 

MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (TCK M. 301) ................ 1781

(Defamation of Turkish Society, State of Republic of Turkey, State’s Institutions and its Bodies (TCC m. 301))

Murat CEYHAN


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:35:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM