Sık Sorulan Sorular

Yaz Okulu

Yaz Okulunda ders almayan öğrenci mevzuat gereği Yaz Okulu sonrası üç Ders Sınavına Giremez

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında mezun olmak için geriye üç dersin kalması ve bu üç dersten yaz okulunda alındı ise de dahil önceki dönemlerden alınıp kalınması yeterlidir.

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına girebilmek için Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

madde 27 


 

Aynı Dersi Hem Üniversitemizden hemde başka Üniversiteden alamazlar.

örnek : vergi hukuku dersini üniversite içinden alması durumunda üniversite içi geçerlidir. başka üniversite de alsa ve geçse bile bu not 2019-2020 den itibaren işleme alınmaz.

11.10.2019 tarih ve 1900281666 sayılı belge işlemin dayanağıdır.

M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

 


Derslerin açılması

MADDE 8-  (3) Yıllık sistemde eğitim veren birimlerde yaz okulu açılmaz.

 

M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi


 
Başvuru ve ders alma esasları
 
MADDE 9-
(1) Yaz okulu başvuruları üniversitenin web sayfasında bulunan duyuruya göre yapılır. Başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.
(2) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO' larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.
(3) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenciler, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması aynı zamanda dersin içeriğinin uyumlu olması kaydıyla öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi şartıyla farklı üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.

26/06/2020 tarih ve 2000173327 sayılı yazımızla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ders alma sınırı hakkında görüş sorulmuş ve

20.07.2020 tarih ve 2000192137 sayılı yazı ile Üniversitemiz öğrencilerin yaz döneminde 5 ders alabileceği belirtilmiştir

Öğrencinin durumunun anadal, çap, yap olması fark etmez bütün öğrencilik durumları için yaz okulunda kurum içi ve dışı  toplam ders alabilir.


M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi


 
Başvuru ve ders alma esasları
 
MADDE 9-
(1) Yaz okulu başvuruları üniversitenin web sayfasında bulunan duyuruya göre yapılır. Başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.
(2) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO' larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.
(3) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenciler, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması aynı zamanda dersin içeriğinin uyumlu olması kaydıyla öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi şartıyla farklı üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.

.

 

Eğitim-Öğretim yılında kayıt dondurmalar öğrencinin talebine göre tek dönem veya iki dönem olarak dondurulmaktadır.

Yaz okulu bu sürecin dışındadır öğrenci yaz okulunda biten dönem öncesi kayıt dordurmuş olsa bile yaz okulundan ders alabilir

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurulması ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma
Kayıt dondurulması
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının
dondurulmasına karar verilebilir:


a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.


(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan
hallerde bir veya iki yarıyıl,

(ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca,

(d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince,

(e) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.


(3) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.


(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.


(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

 

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 9- (1) Yaz okulu başvuruları üniversitenin web sayfasında bulunan duyuruya göre yapılır. Başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO' larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

(3) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenciler, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması aynı zamanda dersin içeriğinin uyumlu olması kaydıyla öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi şartıyla farklı üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı Marmara Üniversitesi öğrencisi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere, yaz okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan Marmara Üniversitesi öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm / program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı ve Türkçe programlara kayıtlı olan Marmara TÖMER Türkçe hazırlık sınıfı öğrencileri de bu kapsamda değerlendirilir.

(5) Yaz okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan Marmara Üniversitesi öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir. GANO' su en az 3.00

olan sağlık ön lisans programı öğrencileri, yaz okulunda dönem içine tekabül eden gün sayısı kadar Staj 1 veya Staj 2 derslerini alabilir. Staj 1 veya Staj 2 dersini seçen öğrenciler beraberinde teorik ders alamazlar.

(6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ait esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birim tarafından yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bunun için, diğer birimden alınacak dersin kredisi ve AKTS değerlerinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açısından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranır.

8) Yaz okulunda, tüm birimlerde uzaktan eğitim yolu ile verilen ortak zorunlu dersler hariç

lisans öğrencileri önlisans programlarından,

önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar.

(9) Yaz okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

(10) Marmara Üniversitesi öğrencileri, yaz okulundan ders alırken, Marmara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan önkoşul şartlarına uymak zorundadır.


 

M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

Devam ve başarı durumu

MADDE 10- (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

(3)

(a) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve dersin alındığı üniversitenin derslerden başarılı olma şartlarını yerine getiren ve başarılı olunan derslerin intibakları Marmara Üniversitesinde başarılı olarak kabul edilir.

(b) Diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulunda alınan ve başarısız olunan derslerin intibakları FF (Başarısız) olarak işlenir.

(4) Yaz okulunda alınan derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) katılır. Ancak birim yönetim kurulunun uygun gördüğü durumlarda yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabına katılabilir.

(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO / GANO hesabında bu son not kullanılır.

(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri,

Marmara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Senato:
28 Temmuz 2015 / 337-6

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yatay geçiş, dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Marmara Üniversitesine yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 1. a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),
 2. b) Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,
 3. c) Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

 1. d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını
 2. e) İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
 3. f) İntibak Komisyonu: Bölüm Başkanlığı önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu,
 4. m) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS Kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,
 5. h) Müfredat: Bir programı oluşturan ders öğretim planı ve ayrıntılarının tamamını,
 6. i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
 7. j) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
 8. k) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
 9. l) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
 10. m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

 • 2) Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.
 • 3) Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders

içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

 • 4) Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 6 - (1) Muafiyet başvuruları ilgili bölüm/program intibak komisyonları tarafından değerlendirilir ve ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 • Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/ Ders Saati, Kredi ve AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.
 • Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf sayılamaz.
 • Birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu muafiyete esastır.
 • İntibak komisyonu önerisi ve birim yönetim kurulunca tanınarak muaf tutulan ders/derslerin muafiyet işlemlerinde harfli not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan derslerin notları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında değerlendirmeye alınır.
 • Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili programın ders programındaki derslerin toplam AKTS Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet istenen ders AKTS Kredileri, toplam ders AKTS Kredilerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir. İstisnai durumlarda (Af Yasasından yararlanan öğrenciler ile Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık Fakültesi 4 ve sonraki sınıflarına yapılan intibaklarda) bu oranın arttırılmasına Birim Yönetim Kurulu karar verir.
 • Muaf sayılması istenen bir dersin adının, muaf sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin eşdeğer; Ders Saati, Kredisi,AKTS değerlerinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir. Lisansüstü programlarda, muafiyet talep edilen dersin birebir eşdeğeri bulunmasa dahi, dersin içeriği İntibak Komisyonu tarafından uygun bulunduğu takdirde söz konusu ders, Başarı Durum Belgesine beşinci fıkrada belirtilen hususlara uygun olarak eklenir.
 • Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin kredisine göre ağırlıklı not ortalaması alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin Ders Saati, Kredisi ve AKTS değerlerinden birinin toplamı ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslere verilebilir.
 • Muafiyet ve intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu Kararının bölüm sekreterliklerince öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.
 • Muafiyet talebi yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.
 • Anadal ve Çift Anadal/Yandal müfredatlarında ortak bulunan dersler Birim Yönetim Kurulu tarafından muaf edilerek, Çift Anadal/Yandal programında DE notu verilir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde muaf işlenen derslerin harfli başarı notları, Çift Anadal/Yandal Başarı Durum Belgesine işlenerek GANO hesabına katılır. Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf edilemez.
 • Çift Anadal/Yandal programlarından çıkarılan öğrencilerin ikinci Çift Anadal/Yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden Anadal programında kabul edilmeyen ders/dersler Anadal not döküm belgesinde ÇAP/YAP koduyla gösterilir. Bu dersler ve AKTS Kredileri mezuniyet için gerekli ders ve AKTS Kredi yükü hesabına dahil edilmez.

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti

MADDE 7 - (1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70'inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir. Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez. Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.

 • Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.
 • Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitim- öğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı muafiyet esasları

MADDE 8 - (1) Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil

Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Dikey geçişe ilişkin esaslar

MADDE 9 - (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 • Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına

devam ederler.

 • Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenler için Birim İntibak Komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı

verilir.

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı


 

Harfli Başarı Katsayısı


 

Başarı Katsayısı


 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

Enstitüler

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

 

Aralığı

Notu

 

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

 

90 - 100

AA

4

Pekiyi

Pekiyi

Pekiyi

 

85 - 89

BA

3,5

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

 

80 - 84

BB

3

İyi

İyi

İyi

 

75 - 79

CB

2,5

Orta-İyi

Orta-İyi

Orta-İyi

 

65 - 74

CC

2

Orta

Orta

Başarısız

 

55 - 64

DC

1,5

Orta-Geçer

Başarısız

Başarısız

 

50 - 54

DD

1

Geçer

Başarısız

Başarısız

 

45 - 49

FD

0,5

Başarısız

Başarısız

Başarısız

 

0 - 44

FF

0

Başarısız

Başarısız

Başarısız

 

--

FG

0

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

 

--

DZ

0

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

 

--

MZ

--

Mazeretli

Mazeretli

Mazeretli

 

50 - 100

S

0

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

 

0 - 49

U

0

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

 

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

 

--

DE

--

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

 

İntibak ve intibak formunun düzenlenmesi

MADDE 11 - (1) Tüm birimlerde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ortak formlar kullanılacaktır.

(2) İntibak formunda, öğrencinin hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiği ve daha önce alınan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu ile muaf olunan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu belirtilir.

(3) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesinde (transkript) bir dersin harfli başarı notu olarak;

 1. a) Sadece yüzlük notu bulunuyor ise Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki harf notu karşılığı yazılır.
 2. b)Sadece harf notu varsa ve Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.
 3. c) Sadece dörtlük notu bulunuyor ise, Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.
 4. d) Harf notu Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı değilse ve beraberinde yüzlük not varsa, (a) bendindeki işlem; beraberinde dörtlük not varsa, (c) bendindeki işlem uygulanır.
 5. e) Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak “geçer”, “başarılı”, “yeterli”, “muaf” vb. terimler kullanılmışsa başarı notu olarak “S” harf notu kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 02/05/2014 tarihinden sonra mezun olanların, dilekçe ve evraklarını belgelemeleri şartıyla akademik birimlerine başvurmaları halinde muaf olunan derslerinin harfli başarı notları Başarı Durum Belgesine (Transkript) yansıtılacaktır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için Yazokulunda

DD, DC notu aldıkları derslerini tekrar alabilirler.

S notu ve CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.


M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ders tekrarı

MADDE 26 –

(1) Bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersi, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 10 uncu ve 11 inci fıkrasında belirtildiği şekilde tekrar almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. S notu ve CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.

(3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır.


M.Ü. Yaz Okulu Yönergesi

Devam ve başarı durumu
MADDE 10-
(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO / GANO hesabında bu son
not kullanılır

HIZLI ERİŞİM