Sık Sorulan Sorular

Geçici Mezuniyet Belgesi

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C.
Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan
Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.)
ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


(3)Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet
belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim
tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim
tarafından teslim edilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.


(4) Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak
olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci
nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.


(5) Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları
birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması,
diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci
nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.


(6) Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa
Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma
aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.


(7) Senato-02.10.2018-369-10 2007 ve sonraki yıllarda mezun olanlara Türkçe ve İngilizce
dilinde Diploma düzenlenir.


(8) Senato-02.10.2018-369-10 Mezun olan öğrencilere “Mezuniyet Transkripti” aşağıda
belirtildiği şekliyle verilir.


a) Önlisans ve Lisans programlarına 2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve
İngilizce olarak ayrı ayrı


b) Doktora, Sanatta Yeterlilik ve Yüksek Lisans Programlarına 2010 ve sonrası kayıtlı
öğrencilere Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı


c) Önlisans ve Lisans Programlarına 2007 ve öncesi, Doktora, Sanatta Yeterlilik ve
Yüksek Lisans Programlarına 2009 ve öncesi kayıt olan ve 100’lük sistemde eğitim
görenlerin “Mezuniyet Transkript”lerinde Genel Ağırlıklı Not Ortalamaları 100 üzerinden
hesaplanarak belirlenmiştir.

100 üzerinden hesaplanan başarı sayısal değerin 4’lük değeri hesaplanırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplanır (100’lükten 4’lüğe).


(9) Senato-02.10.2018-369-10 “Mezuniyet Transkripti” sadece mezunlara verilir.

(10)Senato-02.10.2018-369-10 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını
teslim alırken mezundan geri istenmez

Mezun olan öğrencilerden

geçici mezuniyet belgesi çıkmayanlar öğrencilerimizin

ders atamaları fakülte tarafından yapılmış ise

1.) seçmeli ders grubu atanmamış olabilmekte

2.) Tekrar aldıkları derslerde "R" ibaresi olmadığında eksik kredi çıkabilmekte


bu durumda olan öğrencilerimizin ders kayıtlanmalarını ve ders not durumlarını kontrol etmeleri

tespitleri halinde Fakülte sekreterliğine uğramaları ve birlikte düzeltmeleri sonrasında transkpitin tekrar hesaplatılması gerekmektedir.

 
 

Üniversitemizde aktif öğrenciler  lise diplomasını alabilir. 


Diplomaların aslının gerektiği dırumlarda 
öğrencinin lise diplomasının "aslı gibidir" yapılan bir örneği ne diplamanın aslının ilgiliye hangi nedenle verildiği belirtilerek öğrencilerin lise diploması ilgiliye verilir.

İşlem Dayanağı Belgeler
04.08.2016 tarih ve 1600205006
28.12.2017 tarih ve 1700380471

HIZLI ERİŞİM