Sık Sorulan Sorular

Yatay Geçiş

Üniverstemiz 

 

"Yatay geçiş MADDE 34 – (1) Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri gerekir. (2) Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır." şeklinde tanımlanmış olup uygulama esasları ise

ne göre yapılmakatdır

 

Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler vazgeçti ise kayıt sildirme prosedürü aynen uygulanır.

Resmi olarak kayıt yaptırdığı için normal öğrenci gibi dilekçe vererek kayıt silme isteğinde bulunacak.

Fakültemize merkezi yerleştirme puanı ile yerleşen öğrencilerin YÖKSİS kontrolü yapılır

Hukuk Fakültesinde eğitim görürken Fakültemize başvuru yapanların tamamladığı sınıfı takip eden sınıfa devem ettirilir

Farklı bölümden gelen öğrencilerin sınıfları sisteme bir (1) olarak kaydedilir ve birinci sınıfa kayıtlanır


muafiyet talepleri olması halinde ilgili komisyon kararı ile muafiyet ve intibakları Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi esas alınarak yapılır 


ayrıca diğer dayanak yatay geçiş yönergesinin intibak hükümlerini içeren maddeleridir

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İntibak işlemleri

MADDE 29 - (1) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(2)   Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

(3)    İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4)    Merkezî Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki programında geçirmiş olduğu süre katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamasına katılır. Süre hesaplamasında öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl esas alınır.

 

 

işleme dair güncel evrak numarası 09.08.2022 tarih ve 337805 sayılı yazı ve ekleri

 

1.) YÖK_Yönetmelik

2.) MÜ. onlisans_lisans_yatay_gecis_yönerge

3.) YÖK Ek Madde1_Uygulama_İlkeleri

4.) MÜ yatay geçis dikkat edilecek hususlar_2022-2023_Güz

Fakültemiz Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr bu udurumu bilgidiren eposta atmanız halinde öğrencilik durumunuz aktif edilecektir


 

 Başvuru ve değerlendirmeyi içeren

MADDE 7 –  (5) fıkrası "Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. " hükmüne istinaden Kayıt dondurmuş öğrenci Kurumlar arası veya Merkezi Puanla Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirve kaydının olduğu üniversiteden durumunu belgelemek şartı ile başvuru yapabilir.

Fakültemize Başvuru sonrası kayıtlanması durumunda aktif kayıtlı öğrenci olacaktır.

Başvuru Şartları MADDE 7 – 

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (8) Türkçe programlardan tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan

 

 
Üniversitemize üçüncü sınıfa yatay geçiş yapan lisans,
 
 
“Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde yer alan ders kaydı ile ilgili fıkralardan, beşinci ve sekizinci fıkralarındaki kısıtlamalar öğrencinin öğretime başladıkları yarıyılda uygulanmaz.
 
Dışında kalan fıkralarda belirtilen kriterler dikkate alınarak derse yazılma işlemi yapmanız gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Özel Durumlar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde,

kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde

kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları,

gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.


ilgili madde hükmü 24/1 öğrencinin fakültesine yerleştiği yıl itibari ile yerleştirme puanının

Fakültemiz ilgili yılı puanından yüksek olma şartı ile başvurabilirler

öğrencinin puanı fakültemiz puanından düşük olması durumunda başvurusu yönetmelik gereği işleme alınmaz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
Senato: 7 Temmuz 2020 / 399 - 7

 

yatay geçişte merkezi yerleştirme puanı ile aşağıdaki yönetmelik hükümleri uygulanır

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

Başvuru şartları
MADDE 25 -fıkra 13 hükümlerine tabidirler

 

Başvuru şartları
MADDE 25 -

(1) Yurdumuzda ve KKTC'deki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir. Yurt
dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramaz.


(2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programının puan türündeki taban puanına eşit veya ondan yüksek olması gerekir.


(3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını
sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden
programlara başvuru yapılamaz.


(4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri programın
taban puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programları arasında geçiş yapabilirler.


(5) Öğrenciler ÖSYS ile yerleştirilmiş olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile sadece bir
defa yatay geçiş yapabilir. Ancak merkezi yerleştirme puanları ile yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS
ile yerleştirildikleri programa bir sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.


(6) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler aynı
yıl içerisinde merkezî yerleştirme puanı ile geçiş için başvuru yapamazlar. Ancak bu durumdaki
öğrenciler bir sonraki yarıyıl/yıl kontenjan şartı aranmaksızın başvuru yapabilirler.


(7) ÖSYS ile yerleştiği programdan kayıt sildiren öğrenci, merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş
başvurusu yapamaz.


(8) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda
programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları
gerekir.


(9) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için başvurduğu programın DGS puan türündeki puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan programlara başvuru yapılamaz.


(10) M.T.O.K. Programlarına ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim
alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir. M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları hâlinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler.


(11) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin hâlen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma
programının merkezî yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.


(12) Öğretim dili Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren bir programdan,
tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte, Yabancı Diller Yüksekokulu veya
İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da ulusal/uluslararası
geçerliliği olan sınavlardan Senato tarafından belirlenen asgari yeterlik puanının sağlandığını başvuru
sırasında belgelemek şarttır. Yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan hazırlık sınıfında veya birinci
sınıfta olan adaylar yabancı dil hazırlık eğitimine alınırlar. Adaylardan azami hazırlık sınıfı süresini (2
yıl) tamamlayanlar hazırlık sınıfına alınmayıp başvuruları kabul edilmez.


(13) Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine,

ancak öğretim dili yabancı dil olan programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece öğretim dili Türkçe programlara
başvuru yapabileceklerine, öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan
öğrencilerin kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi
Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir.

HIZLI ERİŞİM