Sık Sorulan Sorular

Ders Muafiyeti ve İntibak

Fakültemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin,

Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi  ile

 

 Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine


 

İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde,

Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır.

 Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

Fakültemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin,

Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi  ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine


 


İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde,

Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır.

Süresi geçen talepler ve önceki yıllarda süresi içindeyapılmamış yeni muafiyet talepler kabul edilmez.

Fakültemize ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde onaylı ders içerikleri transkript ve dilekçe ile beraber fakültemiz yazı işleri bürosuna teslim edilir.

Gelen Dilekçeler Muafiyet Komisyonuna sevk edilir.


Fakültemize not aktarımı aşağıdaki mevzuat hükümlerine dersin katsayısının harfli dönüşüme göre yapılmaktadır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 33 - (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim- öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili programın intibak komisyonu öğrencinin önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını birim yönetim kuruluna önerir. Bu durumda, muaf tutulan derslerin toplam kredisi ve programın yarıyıl/yıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreden düşülecek yarıyıl/yıl sayısı belirlenir. İntibak komisyonunun önerisi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)    Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)    Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde

Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde, Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır. 

Süresi geçen talepler ve önceki yıllarda süresi içindeyapılmamış yeni muafiyet talepler kabul edilmez.

 
  1. Muafiyet ve intibak işlemleri Üniversitemiz M.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ne göre yapılmaktadır.

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yatay geçiş, dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Marmara Üniversitesine yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),

b)      Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

c)      Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

ç)      GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını

d)      İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

e)      İntibak Komisyonu: Bölüm Başkanlığı önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

f)       Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS Kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

g)      Müfredat: Bir programı oluşturan ders öğretim planı ve ayrıntılarının tamamını,

ğ)      ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

1/6

j) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü, k) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu, l) Üniversite: Marmara Üniversitesini, m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

 

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)     Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)     Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 6 - (1) Muafiyet başvuruları ilgili bölüm/program intibak komisyonları tarafından değerlendirilir ve ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2)      Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/ Ders Saati, Kredi ve AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.

(3)      Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf sayılamaz.

(4)      Birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu muafiyete esastır.

(5)      İntibak komisyonu önerisi ve birim yönetim kurulunca tanınarak muaf tutulan ders/derslerin muafiyet işlemlerinde harfli not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan derslerin notları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında değerlendirmeye alınır.

(6)      Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili programın ders programındaki derslerin toplam AKTS Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet istenen ders AKTS Kredileri, toplam ders AKTS Kredilerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir. İstisnai durumlarda (Af Yasasından yararlanan öğrenciler ile Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık Fakültesi 4 ve sonraki sınıflarına yapılan intibaklarda) bu oranın arttırılmasına Birim Yönetim Kurulu karar verir.

(7)      Muaf sayılması istenen bir dersin adının, muaf sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin eşdeğer; Ders Saati, Kredisi,AKTS değerlerinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir. Lisansüstü programlarda, muafiyet talep edilen dersin birebir eşdeğeri bulunmasa dahi, dersin içeriği İntibak Komisyonu tarafından uygun bulunduğu takdirde söz konusu ders, Başarı Durum Belgesine beşinci fıkrada belirtilen hususlara uygun olarak eklenir.

(8)      Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin kredisine göre ağırlıklı not ortalaması alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin Ders Saati, Kredisi ve AKTS değerlerinden birinin toplamı ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslere verilebilir.

(9)      Muafiyet ve intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu Kararının bölüm sekreterliklerince öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.

(10)  Muafiyet talebi yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.

(11)  Anadal ve Çift Anadal/Yandal müfredatlarında ortak bulunan dersler Birim Yönetim Kurulu tarafından muaf edilerek, Çift Anadal/Yandal programında DE notu verilir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde muaf işlenen derslerin harfli başarı notları, Çift Anadal/Yandal Başarı Durum Belgesine işlenerek GANO hesabına katılır. Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf edilemez.

(12)  Çift Anadal/Yandal programlarından çıkarılan öğrencilerin ikinci Çift Anadal/Yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden Anadal programında kabul edilmeyen ders/dersler Anadal not döküm belgesinde ÇAP/YAP koduyla gösterilir. Bu dersler ve AKTS Kredileri mezuniyet için gerekli ders ve AKTS Kredi yükü hesabına dahil edilmez.

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti

MADDE 7 - (1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70'inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.

Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez. Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.

(2)     Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.

(3)     Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitim- öğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı muafiyet esasları

MADDE 8 - (1) Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil

Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Dikey geçişe ilişkin esaslar

MADDE 9 - (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2)    Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

(3)     Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenler için Birim İntibak Komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı

Harfli Başarı Notu

Başarı Katsayısı

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

Enstitüler

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

90 - 100

AA

4

Pekiyi

Pekiyi

Pekiyi

85 - 89

BA

3,5

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

80 - 84

BB

3

İyi

İyi

İyi

75 - 79

CB

2,5

Orta-İyi

Orta-İyi

Orta-İyi

65 - 74

CC

2

Orta

Orta

Başarısız

55 - 64

DC

1,5

Orta-Geçer

Başarısız

Başarısız

50 - 54

DD

1

Geçer

Başarısız

Başarısız

45 - 49

FD

0,5

Başarısız

Başarısız

Başarısız

0 - 44

FF

0

Başarısız

Başarısız

Başarısız

--

FG

0

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

--

DZ

0

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

--

MZ

--

Mazeretli

Mazeretli

Mazeretli

50 - 100

S

0

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

0 - 49

U

0

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

--

DE

--

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

 

 

 

İntibak ve intibak formunun düzenlenmesi

MADDE 11 - (1) Tüm birimlerde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ortak formlar kullanılacaktır.

(2)      İntibak formunda, öğrencinin hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiği ve daha önce alınan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu ile muaf olunan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu belirtilir.

(3)    Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesinde (transkript) bir dersin harfli başarı notu olarak;

a) Sadece yüzlük notu bulunuyor ise Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki harf notu karşılığı yazılır.

b) Sadece harf notu varsa ve Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.

c)  Sadece dörtlük notu bulunuyor ise, Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.

d) Harf notu Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı değilse ve beraberinde yüzlük not varsa, (a) bendindeki işlem; beraberinde dörtlük not varsa, (c) bendindeki işlem uygulanır.

e) Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak "geçer", "başarılı", "yeterli", "muaf' vb. terimler kullanılmışsa başarı notu olarak "S" harf notu kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 02/05/2014 tarihinden sonra mezun olanların, dilekçe ve evraklarını belgelemeleri şartıyla akademik birimlerine başvurmaları halinde muaf olunan derslerinin harfli başarı notları Başarı Durum Belgesine (Transkript) yansıtılacaktır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 33 - (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim- öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili programın intibak komisyonu öğrencinin önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını birim yönetim kuruluna önerir. Bu durumda, muaf tutulan derslerin toplam kredisi ve programın yarıyıl/yıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreden düşülecek yarıyıl/yıl sayısı belirlenir. İntibak komisyonunun önerisi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)    Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)    Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde

Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde, Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır. 

Süresi geçen talepler ve önceki yıllarda süresi içindeyapılmamış yeni muafiyet talepler kabul edilmez.

Ders Muafiyet Dosyasına Diplomalar Konulamaz

E.Devlet Kayıtlı öğrencilerin diploma teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Muafiyet Başvuru Formu ekinde diplomaların eklenmesi durumunda diplomalar iade edilir.

Başvuru formunda diploma bulunmamalıdır.

 

Fakültemize ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde onaylı ders içerikleri transkript ve dilekçe ile beraber fakültemiz yazı işleri bürosuna teslim edilir.

Gelen Dilekçeler Muafiyet Komisyonuna sevk edilir.

Fakültemize not aktarımı aşağıdaki mevzuat hükümlerine dersin katsayısının harfli dönüşüme göre yapılmaktadır

Ders Muafiyet Dosyasına Diplomalar Konulamaz

E.Devlet Kayıtlı öğrencilerin diploma teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Muafiyet Başvuru Formu ekinde diplomaların eklenmesi durumunda diplomalar iade edilir.

Başvuru formunda diploma bulunmamalıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 33 - (1) Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim- öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili programın intibak komisyonu öğrencinin önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden muaf tutulacağını birim yönetim kuruluna önerir. Bu durumda, muaf tutulan derslerin toplam kredisi ve programın yarıyıl/yıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreden düşülecek yarıyıl/yıl sayısı belirlenir. İntibak komisyonunun önerisi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversiteye ilk kayıttan itibaren on iş günü içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)    Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)    Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine İstinaden ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde

Fakültemize  muafiyet için dilekçeyle başvurmaları halinde, Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları dersler için talepleri değerlendirmeye alınır. 

Süresi geçen talepler ve önceki yıllarda süresi içindeyapılmamış yeni muafiyet talepler kabul edilmez.

 
  1. Muafiyet ve intibak işlemleri Üniversitemiz M.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ne göre yapılmaktadır.

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yatay geçiş, dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Marmara Üniversitesine yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),

b)      Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

c)      Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

ç)      GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını

d)      İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

e)      İntibak Komisyonu: Bölüm Başkanlığı önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

f)       Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS Kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

g)      Müfredat: Bir programı oluşturan ders öğretim planı ve ayrıntılarının tamamını,

ğ)      ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

1/6

j) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü, k) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu, l) Üniversite: Marmara Üniversitesini, m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

 

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)     Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)     Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 6 - (1) Muafiyet başvuruları ilgili bölüm/program intibak komisyonları tarafından değerlendirilir ve ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2)      Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/ Ders Saati, Kredi ve AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.

(3)      Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf sayılamaz.

(4)      Birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu muafiyete esastır.

(5)      İntibak komisyonu önerisi ve birim yönetim kurulunca tanınarak muaf tutulan ders/derslerin muafiyet işlemlerinde harfli not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan derslerin notları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında değerlendirmeye alınır.

(6)      Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili programın ders programındaki derslerin toplam AKTS Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet istenen ders AKTS Kredileri, toplam ders AKTS Kredilerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir. İstisnai durumlarda (Af Yasasından yararlanan öğrenciler ile Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık Fakültesi 4 ve sonraki sınıflarına yapılan intibaklarda) bu oranın arttırılmasına Birim Yönetim Kurulu karar verir.

(7)      Muaf sayılması istenen bir dersin adının, muaf sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin eşdeğer; Ders Saati, Kredisi,AKTS değerlerinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir. Lisansüstü programlarda, muafiyet talep edilen dersin birebir eşdeğeri bulunmasa dahi, dersin içeriği İntibak Komisyonu tarafından uygun bulunduğu takdirde söz konusu ders, Başarı Durum Belgesine beşinci fıkrada belirtilen hususlara uygun olarak eklenir.

(8)      Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin kredisine göre ağırlıklı not ortalaması alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin Ders Saati, Kredisi ve AKTS değerlerinden birinin toplamı ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslere verilebilir.

(9)      Muafiyet ve intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu Kararının bölüm sekreterliklerince öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.

(10)  Muafiyet talebi yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.

(11)  Anadal ve Çift Anadal/Yandal müfredatlarında ortak bulunan dersler Birim Yönetim Kurulu tarafından muaf edilerek, Çift Anadal/Yandal programında DE notu verilir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde muaf işlenen derslerin harfli başarı notları, Çift Anadal/Yandal Başarı Durum Belgesine işlenerek GANO hesabına katılır. Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf edilemez.

(12)  Çift Anadal/Yandal programlarından çıkarılan öğrencilerin ikinci Çift Anadal/Yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden Anadal programında kabul edilmeyen ders/dersler Anadal not döküm belgesinde ÇAP/YAP koduyla gösterilir. Bu dersler ve AKTS Kredileri mezuniyet için gerekli ders ve AKTS Kredi yükü hesabına dahil edilmez.

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti

MADDE 7 - (1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70'inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.

Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez. Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.

(2)     Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.

(3)     Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitim- öğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı muafiyet esasları

MADDE 8 - (1) Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil

Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Dikey geçişe ilişkin esaslar

MADDE 9 - (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2)    Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

(3)     Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenler için Birim İntibak Komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı

Harfli Başarı Notu

Başarı Katsayısı

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

Enstitüler

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

90 - 100

AA

4

Pekiyi

Pekiyi

Pekiyi

85 - 89

BA

3,5

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

80 - 84

BB

3

İyi

İyi

İyi

75 - 79

CB

2,5

Orta-İyi

Orta-İyi

Orta-İyi

65 - 74

CC

2

Orta

Orta

Başarısız

55 - 64

DC

1,5

Orta-Geçer

Başarısız

Başarısız

50 - 54

DD

1

Geçer

Başarısız

Başarısız

45 - 49

FD

0,5

Başarısız

Başarısız

Başarısız

0 - 44

FF

0

Başarısız

Başarısız

Başarısız

--

FG

0

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

--

DZ

0

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

--

MZ

--

Mazeretli

Mazeretli

Mazeretli

50 - 100

S

0

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

0 - 49

U

0

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

--

DE

--

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

 

 

 

İntibak ve intibak formunun düzenlenmesi

MADDE 11 - (1) Tüm birimlerde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ortak formlar kullanılacaktır.

(2)      İntibak formunda, öğrencinin hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiği ve daha önce alınan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu ile muaf olunan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu belirtilir.

(3)    Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesinde (transkript) bir dersin harfli başarı notu olarak;

a) Sadece yüzlük notu bulunuyor ise Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki harf notu karşılığı yazılır.

b) Sadece harf notu varsa ve Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.

c)  Sadece dörtlük notu bulunuyor ise, Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.

d) Harf notu Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı değilse ve beraberinde yüzlük not varsa, (a) bendindeki işlem; beraberinde dörtlük not varsa, (c) bendindeki işlem uygulanır.

e) Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak "geçer", "başarılı", "yeterli", "muaf' vb. terimler kullanılmışsa başarı notu olarak "S" harf notu kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 02/05/2014 tarihinden sonra mezun olanların, dilekçe ve evraklarını belgelemeleri şartıyla akademik birimlerine başvurmaları halinde muaf olunan derslerinin harfli başarı notları Başarı Durum Belgesine (Transkript) yansıtılacaktır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

Üniversitemizin düzenlemediği hiç bir sınav muafiyet için geçerli değildir.

Muafiyet işlemleri 

 ne göre yapılmaktadır

Mufafiyetler Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları çerçevesinde yapılır.

 

 M.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ne göre yapılan muafiyetlerde

yönergenin madde 7 fıkra 1 de

kast edilen ilk kayıtlandığı sınıfın yüzde yetmişinden muaf olması durumunda üst sınıfa intibakı sonrası intibak ettirildiği sınıfdan ders alabilir (konu ile ilgili 26.10.2017 tarih ve 1700299173 sayılı görüş yazımıza gelen 15.11.2017 tarih ve 1700341736 sayılı cevabi yazı işleme dayanak olmaktadır)

öğrencinin bu şartları sağlaması durumunda muaf olduğu derslerin yerine ders alması mümkündür

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti
MADDE 7 – (1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.

Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez.
Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.


(2) Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.


(3) Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir.

Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitimöğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır.

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yatay geçiş, dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Marmara Üniversitesine yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),

b)      Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

c)      Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

ç)      GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını

d)      İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

e)      İntibak Komisyonu: Bölüm Başkanlığı önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

f)       Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS Kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

g)      Müfredat: Bir programı oluşturan ders öğretim planı ve ayrıntılarının tamamını,

ğ)      ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

1/6

j) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü, k) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu, l) Üniversite: Marmara Üniversitesini, m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

 

Başvuru

MADDE 5 - (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Yabancı Dil Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili Birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2)   Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3)     Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)     Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

Muafiyet ve intibak

MADDE 6 - (1) Muafiyet başvuruları ilgili bölüm/program intibak komisyonları tarafından değerlendirilir ve ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(2)      Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu/ Ders Saati, Kredi ve AKTS değerlerinden birine göre karar verilir.

(3)      Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf sayılamaz.

(4)      Birden fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu muafiyete esastır.

(5)      İntibak komisyonu önerisi ve birim yönetim kurulunca tanınarak muaf tutulan ders/derslerin muafiyet işlemlerinde harfli not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan derslerin notları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında değerlendirmeye alınır.

(6)      Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili programın ders programındaki derslerin toplam AKTS Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet istenen ders AKTS Kredileri, toplam ders AKTS Kredilerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir. İstisnai durumlarda (Af Yasasından yararlanan öğrenciler ile Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık Fakültesi 4 ve sonraki sınıflarına yapılan intibaklarda) bu oranın arttırılmasına Birim Yönetim Kurulu karar verir.

(7)      Muaf sayılması istenen bir dersin adının, muaf sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin eşdeğer; Ders Saati, Kredisi,AKTS değerlerinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir. Lisansüstü programlarda, muafiyet talep edilen dersin birebir eşdeğeri bulunmasa dahi, dersin içeriği İntibak Komisyonu tarafından uygun bulunduğu takdirde söz konusu ders, Başarı Durum Belgesine beşinci fıkrada belirtilen hususlara uygun olarak eklenir.

(8)      Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin kredisine göre ağırlıklı not ortalaması alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin Ders Saati, Kredisi ve AKTS değerlerinden birinin toplamı ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslere verilebilir.

(9)      Muafiyet ve intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu Kararının bölüm sekreterliklerince öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.

(10)  Muafiyet talebi yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.

(11)  Anadal ve Çift Anadal/Yandal müfredatlarında ortak bulunan dersler Birim Yönetim Kurulu tarafından muaf edilerek, Çift Anadal/Yandal programında DE notu verilir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde muaf işlenen derslerin harfli başarı notları, Çift Anadal/Yandal Başarı Durum Belgesine işlenerek GANO hesabına katılır. Öğrencinin Çift Anadal/Yandal programında aldığı dersler öğrencinin anadalından muaf edilemez.

(12)  Çift Anadal/Yandal programlarından çıkarılan öğrencilerin ikinci Çift Anadal/Yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden Anadal programında kabul edilmeyen ders/dersler Anadal not döküm belgesinde ÇAP/YAP koduyla gösterilir. Bu dersler ve AKTS Kredileri mezuniyet için gerekli ders ve AKTS Kredi yükü hesabına dahil edilmez.

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti

MADDE 7 - (1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70'inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.

Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez. Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.

 

(AÇIKLAMA: Öğrencinin muaf olduğu derslerin kıyas yapılacak  yüzdesi öğrencinin  bir dönemde seçeceği derslerin sınıf ayrımı olmadan toplamımı

(2)     Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.

(3)     Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitim- öğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı muafiyet esasları

MADDE 8 - (1) Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil

Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Dikey geçişe ilişkin esaslar

MADDE 9 - (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2)    Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

(3)     Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenler için Birim İntibak Komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı

Harfli Başarı Notu

Başarı Katsayısı

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları

Enstitüler

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

Başarı Değerlemesi

90 - 100

AA

4

Pekiyi

Pekiyi

Pekiyi

85 - 89

BA

3,5

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

80 - 84

BB

3

İyi

İyi

İyi

75 - 79

CB

2,5

Orta-İyi

Orta-İyi

Orta-İyi

65 - 74

CC

2

Orta

Orta

Başarısız

55 - 64

DC

1,5

Orta-Geçer

Başarısız

Başarısız

50 - 54

DD

1

Geçer

Başarısız

Başarısız

45 - 49

FD

0,5

Başarısız

Başarısız

Başarısız

0 - 44

FF

0

Başarısız

Başarısız

Başarısız

--

FG

0

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

--

DZ

0

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

Devamsız (başarısız)

--

MZ

--

Mazeretli

Mazeretli

Mazeretli

50 - 100

S

0

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

Yeterli (başarılı)

0 - 49

U

0

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

Yetersiz (başarısız)

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

Tamamlanmamış / Eksik

--

DE

--

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

 

 

 

İntibak ve intibak formunun düzenlenmesi

MADDE 11 - (1) Tüm birimlerde Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ortak formlar kullanılacaktır.

(2)      İntibak formunda, öğrencinin hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiği ve daha önce alınan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu ile muaf olunan dersin kodu, adı, Ders saati, Kredisi, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu belirtilir.

(3)    Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesinde (transkript) bir dersin harfli başarı notu olarak;

a) Sadece yüzlük notu bulunuyor ise Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki harf notu karşılığı yazılır.

b) Sadece harf notu varsa ve Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.

c)  Sadece dörtlük notu bulunuyor ise, Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.

d) Harf notu Marmara Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı değilse ve beraberinde yüzlük not varsa, (a) bendindeki işlem; beraberinde dörtlük not varsa, (c) bendindeki işlem uygulanır.

e) Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak "geçer", "başarılı", "yeterli", "muaf' vb. terimler kullanılmışsa başarı notu olarak "S" harf notu kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 02/05/2014 tarihinden sonra mezun olanların, dilekçe ve evraklarını belgelemeleri şartıyla akademik birimlerine başvurmaları halinde muaf olunan derslerinin harfli başarı notları Başarı Durum Belgesine (Transkript) yansıtılacaktır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

 

Ders alma esasları
MADDE 18 –

(1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından
alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl
başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere
Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.


(2) Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak önkoşullu derslere kayıt yaptırırlar.


(3) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı
oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve
bölüm başkanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.


(4) Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar.


(5)

a)Yarıyıllık düzende eğitim yapılan birimlerde üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel
ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması
(YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler,


b)Yıllık düzende eğitim yapılan birimlerde yıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)
1,80’in altında olan öğrenciler,


c)Entegre eğitim yapılan birimlerde yıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00’nin
altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilirler.


(6) Sınamalı öğrenci ilgili yarıyıl/yıl derslerini almayıp, önceki yarıyıl/yıllardan önkoşul
derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme
amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler.


(7) Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.


(8) Yaz okulunda, öğrenciler bir sonraki yarıyılda kabul edilerek ve bu Yönetmelik ile Marmara
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ders kaydı yaparlar.


(9) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara
uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.


(10) Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler;

ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, birim yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında ilave ders alabilir. Bu dersler, kredisiz (NC) olarak işaretlenir ve başarısız olunsa dahi öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir

 

MUAFİYET SONRA OLUŞAN GANO ÜSTTEN DERS ALMA İÇİN KULLANILAMAZ YÖNETMELİK MADDESİ DÖNEM DERSLERİNİN ALINIP BAŞARILI OLMASI DURUMUNDA OLUŞAN GANOYU İŞARET ETMEKTEDİR.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6

İntibak yarıyıl/yıllarının tespiti
MADDE 7 –

(1) Muaf olunan derslerin Ders Saati, Kredisi ve AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl Ders Saati, Kredisi ve AKTS toplamı Kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.

Yarıyıl/yıl intibakı yapılan öğrencinin daha sonraki eğitim-öğretim sürelerinde yarıyıl/yıl intibakı değiştirilemez. Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.


(2) Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır.


(3) Kurum içi yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Daha önceki programında geçirdiği süreler eğitimöğretim süresinden sayılır. İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrenciler, bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır


BENZER DURUM 7 VE ÜZERİ DERSTEN MUAF OLUNMASI SONRASI

ÜSTTEN DERS ALMA TALEPLERİNDE YÖNETMELİK MADDESİ SINIF DÖNEMİ BAZINDA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMAKTADIR.

ÖRNEK : 1.Sınıf derslerinin % 70 muaf olunması halinde üst sınıfa intibak ettirilir.

yönergenin madde 7 fıkra 1 de

kast edilen ilk kayıtlandığı sınıfın yüzde yetmişinden muaf olması durumunda üst sınıfa intibakı sonrası intibak ettirildiği sınıfdan ders alabilir (konu ile ilgili 26.10.2017 tarih ve 1700299173 sayılı görüş yazımıza gelen 15.11.2017 tarih ve 1700341736 sayılı cevabi yazı işleme dayanak olmaktadır)

öğrencinin bu şartları sağlaması durumunda muaf olduğu derslerin yerine ders alması mümkündür

Ders Muafiyet Dosyasına Diplomalar Konulamaz

E.Devlet Kayıtlı öğrencilerin diploma teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Muafiyet Başvuru Formu ekinde diplomaların eklenmesi durumunda diplomalar iade edilir.

Başvuru formunda diploma bulunmamalıdır.

HIZLI ERİŞİM