Sık Sorulan Sorular

Mezuniyet

 
 •  

  Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı

  MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912


   (1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

   (2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

   (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.


   (4) Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352

  Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren,

  mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan

  veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan

  Hukuk Fakültesi Öğrencileri,

  yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

  Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

  Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

  Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz

  Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

  En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan

  GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte

  GANO yükseltmek isteyen öğrenciler,

  toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla

  üç ders sınavına girebilir.

  Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

   Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”


 

 

 
 
 

Üniversitemizde aktif öğrenciler  lise diplomasını alabilir. 


Diplomaların aslının gerektiği dırumlarda 
öğrencinin lise diplomasının "aslı gibidir" yapılan bir örneği ne diplamanın aslının ilgiliye hangi nedenle verildiği belirtilerek öğrencilerin lise diploması ilgiliye verilir.

İşlem Dayanağı Belgeler
04.08.2016 tarih ve 1600205006
28.12.2017 tarih ve 1700380471

HIZLI ERİŞİM