Sık Sorulan Sorular

Mazeret Sınavları

  

Mazeret Sınavı başvuruları Üniversitemiz Marmara Üniversitesi Mazeret Sinavi Yönergesi ile Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

b)   Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

c)   Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d)   Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e)       Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)     Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)     Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 Sınavlarda mazeret hali

MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2)   Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 

 

Mazeret Sınavı başvuruları Üniversitemiz Marmara Üniversitesi Mazeret Sinavi Yönergesi ile Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

b)   Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

c)   Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d)   Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e)       Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)     Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)     Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 Sınavlarda mazeret hali

MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2)   Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 

 

Mazeret Sınavı başvuruları Üniversitemiz Marmara Üniversitesi Mazeret Sinavi Yönergesi ile Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

b)   Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

c)   Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d)   Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e)       Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)     Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)     Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 Sınavlarda mazeret hali

MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2)   Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 Mazeret Sınavı başvuruları Üniversitemiz Marmara Üniversitesi Mazeret Sinavi Yönergesi ile Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

b)   Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

c)   Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d)   Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e)       Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)     Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)     Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.


 Sınavlarda mazeret hali

MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2)   Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.


 

 

Mazeret Sınavı başvuruları Üniversitemiz Marmara Üniversitesi Mazeret Sinavi Yönergesi ile Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlarda mazeret hali MADDE 21 –HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ve enstitülerde yapılacak olan mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Birim: Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,

b)   Birim Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu; yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

c)   Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d)   Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e)       Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

Hastalık hali

MADDE 4 - (1) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

Yakınların ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması

MADDE 5 - (1) Öğrencinin eşi, annesi, babası, çocuğu ve kardeşlerinden birinin vefatı halinde vefat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde katılamadığı sınavlardan mazeretli sayılabilmesi için ölüm raporunun ibrazı gerekir.

(2) Birinci fıkrada adı geçenlerden birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastanın raporunun ibrazı gerekir.

Trafik kazası

MADDE 6 - (1) Sınava gelmek üzere yola çıkan öğrencinin, sınava zamanında yetişmesini engelleyecek nitelikte bir trafik kazası geçirmesi halinde, trafik şubesinden alacağı kaza tutanağını ibraz etmesi durumunda mazeretli sayılır.

Gözaltı ve tutukluluk hali

MADDE 7 - (1) Öğrencinin gözaltı ve tutukluluk nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için:

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüşse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, cumhuriyet savcılığından veya emniyet biriminden alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini ibraz etmesi gerekir.

Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali

MADDE 8 - (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, mazeretli sayılabilmesi için görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Diğer mazeretler

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede sayılan mazeretler dışındaki yangın, sel, deprem gibi olağanüstü haller ile diğer sebeplerle öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi şartıyla veya sınavını tamamlayamamışsa sınav görevlileri tarafından tutulan tutanak dikkate alınarak öğrencinin durumu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretin Bildirilmesi, Kabulü ve Sınavın Uygulanması

MADDE 10 - (1) (Değişik fıkra: SK-03/05/2016-346-3) Bu Yönergede sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi mazeretini gösteren belgelerle sınavı izleyen beş iş günü içinde bağlı olduğu birim öğrenci işlerine/bölüm sekreterliğine bildirir.

Mazeret dilekçeleri ve ekleri Birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2)     Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar.

(3)     Mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince ve rapor gününde diğer sınavlara giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 Sınavlarda mazeret hali

MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge ile bildirir. Mazeretleri, Senatonun belirlediği esaslar dahilinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı döneminde kullanırlar.

(2)   Ara sınavların mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(3)    Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4)    Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 
Ara sınav (vize) için mazeret sınavı yapılır.
Yarıyıl/yıl sonu sınavının (final)  mazereti bütünleme sınavında uygulanır,
bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.
 
Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar.
Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır
Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması
Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.
Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler,

mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir.

Mazeretleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca kabul edilenler,

sınav hakkını akademik takvimde belirtilen ara sınavlar için belirlenmiş mazeret döneminde kullanırlar.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Sınav esasları ve düzeni

MADDE 20 –

(1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler ile entegre sistemdeki derslerde birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı şartı aranmaz. Ayrıca, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde diğer değerlendirme araçları ve faaliyetler uygulanır.

(2) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri ilgili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on iş günü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak birim yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Cumartesi ve/veya Pazar günleri ve/veya hafta içinde ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(4) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrenci, birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(5) Sınavlar, birim yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği/öğrenci belgesi ile yönetimce istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

 

Bir sınıfın bir günde en fazla iki dersi olabilir öğrencinin başka sınıfa ait dersler mevzuatın sınırı kapsamına girmemektedir.

 

 

HIZLI ERİŞİM