Sık Sorulan Sorular

Ders Başarı ve Sınamalı Öğrenci Durumu

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders alma esasları

MADDE 18

(1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir. 

 (2) Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak önkoşullu derslere kayıt yaptırırlar.

(3) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar.

(5)

    a)Yarıyıllık düzende eğitim yapılan birimlerde üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, 

     b)Yıllık düzende eğitim yapılan birimlerde yıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in altında olan öğrenciler, 

    c)Entegre eğitim yapılan birimlerde yıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00’nin altında olan öğrenciler  sınamalı öğrenci kabul edilirler. 


(6) Sınamalı öğrenci ilgili yarıyıl/yıl [sınamalı olmasalardı yeni eğitim-öğretim yılı itibari ile süresi içinde olacakları  yıla tekabül eden  sınıfın derslerini*] derslerini almayıp,

önceki yarıyıl/yıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar.Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dönemlik Müfredata Tabi Öğrenci İçin Örnek

 

- Dönemlik bir sınamalı öğrenci şu aşamalardan sonra tespit edilir;

 

Öncelikle öğrencinin GANO ‘suna bakılır. Şayet GANO 1.80 altında ise bu durumda öğrencinin son iki dönem YANO ‘suna bakılır. Son iki dönem YANO ‘suna yaz okulu YANO ‘su dâhil değildir. Bu son iki dönem YANO ‘lardan biri 2.00 ve üzeri ise öğrenci sınamalı olmaz. 2.00 altı ise sınamalı öğrenci olur.


 

- Bu durumda olan DÖNEMLİK müfredata öğrenciler bir sonraki yarıyıldan ders ALAMAZ. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin yanı sıra GANO yükseltmek amacıyla DD ve DC harfli başarı notu olan dersleri de alabilirler.


 

Örneğin 3.yılını (6.yarıyılını) bitirmiş bir öğrenci 4.sınıfa geçerken sınamalı öğrenci statüsünde ise 4.sınıf 1.dönem derslerini alamayıp yalnızca başarısız olduğu (FF) dersleri ve dilerse DD ve DC olan derslerini alabilir. Özetle; bulunduğu sınıftan ders alınamayıp alttaki sınıflardan ders alınabilecektir.

 

-Sınamalı öğrenci statüsü nedeni ile ders alamama durumu yalnızca İLGİLİ dönem için geçerlidir. Örneğin 2.yılını (4.yarıyıl) tamamlamış bir dönemlik öğrenci, 3.sınıfa (5.yarıyıla) geçerken sınamalı öğrenci olması nedeniyle 3.sınıf 1.dönemden ders alamaz ve 3.sınıfı tamamlayıp (6.yarıyılı) 4.sınıfa geçerken yine sınamalı öğrenci olursa, bu öğrenciye İLGİLİ dönem olan 4.sınıf 1.yarıyıl dersleri açılmaz, ders seçemediği yıl olan 3.sınıfa ait dersler açılır. Dolayısıyla 4.yılını (8 yarıyılı) tamamlamış bir öğrenciye tüm dersler açılır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Yıllık Müfredata Tabi Öğrenci İçin Örnek

[öğrencinin 1. Yılında 2015-2016 yılında kayıtlandı ve dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise

öğrencinin 2. Yılı olan 2016-2017 yılında öğrencinin 2. yılı olmasına rağmen öğrenciye 2. sınıf dersi açılmaz


 2016-2017 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise

 öğrencinin 3. Yılı olan 2017-2018 yılında öğrencinin 3. yılı olmasına rağmen öğrenciye 2. sınıf dersi açılır 3.sınıf dersi açılmaz


 2017-2018 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise

öğrencinin 4. Yılında 2018-2019 yılında öğrencinin 4. yılı olmasına rağmen öğrenciye 3. sınıf dersi açılır 4.sınıf dersi açılmaz


 2018-2019 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise 

öğrencinin 5. Yılında 2019-2020 yılında öğrencinin 4. yılı olduğundan artık öğrenciye 4.sınıf dersi açılır]


2015-2016 eğitim öğretim yılında kayıtlanan bir öğrenci 1. sınıf sonunda 1.80 ganoyu elde edemez ise öğrenci

2. sınıftaki derslerini alamaz. Bu öğrenci sadece kalmış olduğu ya da DD ve DC harfli başarı notu olan derslerini alabilir.

Öğrenci bunları almasına rağmen 2. yıl sonunda yine 1.80 ve üstü bir GANO tutturamaz ise İLGİLİ YIL olan 3. sınıftan da ders alamaz ancak geçmiş yıl olan 2. sınıftan ders açılır

Dolayısıyla sınamalı öğrenci statüsü yalnızca ilgili yılı kapsamaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(8) Yaz okulunda, öğrenciler bir sonraki yarıyılda kabul edilerek ve bu Yönetmelik ile Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ders kaydı yaparlar. 
(9) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.

(10) Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, birim yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında ilave ders alabilir. Bu dersler, kredisiz (NC) olarak işaretlenir ve başarısız olunsa dahi öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir.

(11) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Ancak dersin, öğretim programında yer alan yarıyılının dışında açılması halinde, öğrenci bu dersi verildiği ilk dönemde almayabilir.

(12) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, birim kurulunun onayı ile alabilir.

(13)Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili aynı seçimlik ders havuzu içerisindeki diğer seçimlik dersleri alabilir.

(14)Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkan veren yönelme/uzlanım ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzlanım ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzlanım ders grubu değişikliği yapan öğrencilerde, öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp başarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aranmaz, ancak iptal edilen grubun başarılı veya başarısız tüm dersleri kredisiz (NC) ders olarak işaretlenir ve alınan harfli başarı notları, not döküm belgesinde (transkript) gösterilir.

(15)Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıp bahar yarıyılında derslere başlayan düzensiz durumda olan öğrenciler bu madde kapsamında hazırlık sınıfını güz yarıyılı başında başarmış gibi işlem görürler. 

[*] Parantez içindeki * İşaretli Madde haricinde açıklama noturudur

Bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersi, “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18 inci maddesinin 10 uncu ve 11 inci fıkrasında belirtildiği şekilde tekrar almak zorundadırlar.

10 uncu ve 11 inci fıkralar aşağıda belirtilmiştir. Yönetmeliğimizin 18 inci maddesinin 10 ncu ve 11 nci fıkraları aşağıda belirtilmiştir.

(10) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır.

Ancak dersin, öğretim programında yer alan yarıyılının dışında açılması halinde, öğrenci bu dersi verildiği ilk dönemde almayabilir.

(11) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, birim kurulunun onayı ile alabilir.

Öğrenciler, GANO’ larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir.

S notu ve CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır

Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur.

Bir dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl/yıl sonu sınavı ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %30 en çok %60 olacak şekilde belirlenir.

Ancak, bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar dersleri ve benzeri tez, proje çalışması veya sunumdan ibaret olan derslerde başarı notunun ne şekilde hesaplanacağı birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğretim elemanı, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler.

Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavların başarı notuna toplam katkısı en az %20’dir.

Yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır Bağıl değerlendirmeye esas olacak üç sınır değer, yarıyıl/yıl sonu sınavı alt limiti (YSSL), başarı notu alt limiti (BNAL) ve bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL); birimler tarafından belirlenir ve bu sınır değerler birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

100 puan üzerinden YSSL ve BNAL 35’ten, BDKL 20’den az olamaz.

Bağıl değerlendirme sistemi ve öğretim elemanı takdirinin uygulandığı derslerde değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az YSSL, doğrudan dönüşüm sistemi uygulanan durumlarda en az 50 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Harfli başarı notları

MADDE 13 - (1) Bu Yönergenin 6 ncı maddesi esas alınarak başarı notları harfli başarı notlarına dönüştürülür.

Bağıl değerlendirme sistemi (BDS) ve adımları

Başarı Notu Aralığı

Harfli Başarı Notu

Başarı Katsayısı

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Başarı Değerlemesi

90 - 100

AA

4

Pekiyi

85 - 89

BA

3,5

İyi-Pekiyi

80 - 84

BB

3

İyi

75 - 79

CB

2,5

Orta-İyi

65 - 74

CC

2

Orta

55 - 64

DC

1,5

Orta-Geçer

50 - 54

DD

1

Geçer

45 - 49

FD

0,5

Başarısız

0 - 44

FF

0

Başarısız

--

FG

0

Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)

--

DZ

0

Devamsız (başarısız)

--

MZ

--

Mazeretli

50 - 100

S

0

Yeterli (başarılı)

0 - 49

U

0

Yetersiz (başarısız)

--

E

--

Tamamlanmamış / Eksik

--

DE

--

Devam ediyor

 

(3) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a)     Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı; FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır. Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinde DD başarısız harf notudur.

b)    Enstitülerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programları için AA, BA, BB, CB, CC ve S başarılı; DC, DD, FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

c)     Enstitülerin doktora ve sanatta yeterlik programları için AA, BA, BB, CB ve S başarılı; CC, DC, DD, FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

ç) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

d)     FG (Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmedi, başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

e)     DZ (Devamsız, başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, bu fıkranın (d) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır.

f)      MZ (Mazeretli): Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, ilgili mevzuatta belirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.

g)     S (Yeterli, başarılı): Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1)    Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GANO/YANO hesabına katılmaz.

2)    Muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.

3)    Başarılı olunması halinde, tezli yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu seminer dersine ve tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu dönem projesi dersine verilir.

4)    Başarılı olunan staj derslerine verilir.

ğ) U (Yetersiz, başarısız): S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.

h)      E (Tamamlanmamış): Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl/yıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren on iş günü içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, lisansüstü tezlerde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir: Yüksek lisans tezinde E notu alan bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki üç ay içerisinde eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. Ancak E notu, bir doktora tezi çalışmasındaki düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre altı aya kadar uzatılabilir. Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna çevrilir.

ı) DE (Devam ediyor): Kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak doğrudan DE notu verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından harfli başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz.

i)      Aksi belirtilmediği hallerde, kredisiz (sıfır kredili) derslerin başarı değerlendirmesinde S ve U harfli başarı notları kullanılmaz.

j)      Aksi belirtilmediği hallerde, öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değerlendirmesinde S ve U harfli başarı notları kullanılmaz.

(2)   Tüm programlarda S notu; önlisans ve lisans programlarında CC notu veya üzeri; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez.

 

 

HIZLI ERİŞİM