Sık Sorulan Sorular

Katkı payı ve Öğrenim ücretine dair

 Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir.

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yapıkredi bankası şubelerine öğrenci numaranızla birlikte harcınızı yatırabilirsiniz.

 


Herhangi bir Yükseköğretim bölüm/programında kayıtlı iken ikinci bir bölüm/programa kayıt yaptıran öğrencilerden 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 10 madde 3.fıkrası uyarınca

 

"(3)    Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." şeklinde ifade edilmiştir.

 
İlgili karar kapsamında ikinci bölüm/programını Üniversitemizde okuyan öğrencilere kayıtlı oldukları diploma programının katkı payı tutarı BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) de işlenmiştir.

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürelerde Yapıkredi Bankası Şubelerinden ve Göztepe Yerleşkesinde bulunan 'Mobil Banka Şubesi'nden ödeme yapabileceklerdir.

 

İLK % 10’A GİREN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

BİR DÖNEMDE %10 A GİREN ÖĞR. BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLARLA İLGİLİ

01.03.2012 TARİHLİ YÖK GENEL KURUL KARARI ve Üniversitemiz 09.01.2013 tarihli ve 2013/310-2 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı B maddesi Gereği Yüzde On Hesaplama Kriterlerine göre yapılıyor

 Sayı    : B.30.0.EÖB-104-1491                                                                            Tarih: 09.03.2012

Konu : İlkeler

 Üniversiteler tarafından görüş istenen 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesinin (h) ve (ı) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar 01/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu maddeler uyarınca yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması uygun görülmüştür.

 Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. Maddesinin h ve ı bentlerinde

 “h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”

 hükümleri yer almaktadır. Bu çerçevede,

 a)    Adı geçen kanun maddelerinde de yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin değerlendirmeye alınmaması,

b)    Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiği,

c)    Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin dikkate alınması, bunun dışında alınan derslerin dikkate alınmaması,

d)    Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması,

e)    d maddesine göre yapılan hesaplamada, ilgili bölüme devlet veya vakıf yüksek öğretim kurumlarından yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrencilerin de dikkate alınması,

f)     Bu hesaplamada daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan öğrencilerin ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin dikkate alınmaması, bu durumdaki öğrenciler adı geçen kanunun (h) ve (ı) bentlerinde yer alan öğrenim ücreti ödemelerinden yararlanamayacakları,

g)    Yıllık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme yapılması mümkün olmadığından, yıl sonunda değerlendirmenin yapılması ve yüzde ona giren öğrencilerde bir sonraki yıl için işlem yapılması,

h)    Dönem hesabında bütünleme sınavı varsa, bütünleme sınavı sonuçları da dikkate alınarak işlem yapılması,

ı)     İki dönem eğitim uygulayan yüksek öğretim kurumlarında yaz öğretiminin dikkate alınmaması,  ancak bir yılda üç dönem uygulayan yüksek öğretim kurumlarında üçüncü dönem eğitiminde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi,

i)     Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi,

j)     İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin başarı ortalamasına göre sıralanması; bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi ve sadece dersi alıp başarılı olan öğrencilere söz konusu kanunun maddelerinin uygulanması, ilk yüzde on içinde olsa bile herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilere uygulanmaması.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 Mehmet ÖZVEREN

 Genel Sekreter V.

DAĞITIM

Gereği                              Bilgi

– Üniv. Rek.ne                    – ÜAK Başk.na

– Yük. Tek. Enst. Rek.ne    – Yükseköğretim Dent. Krl. Başk.na

– Vakıf MYO Müd. ne         – YÖK Strateji Geliştirme Dai. Başk.na

                                          – YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimine

06/03/2012

 Üniversitemiz 09.01.2013 tarihli ve 2013/310-2 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı B maddesi Gereği Yüzde On Hesaplama Kriterleri

  * 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim harçları ile ilgili yüzde on hesaplamaları her yarıyıl (yıllık düzende eğitim-öğretim veren birimlerde her yıl) yarıyıl/yıl sonu sınavlarının bitimini takip eden 21.gün sonunda yapılır.

 * (2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Genel Akademik Takvim Güz Dönemi 4 Şubat 2013,  Bahar Dönemi 1 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır.)

* Öğrencilerin dönemlik başarı ortalamaları hesaplanırken o vakte kadar almış olduğu notlar dikkate alınır.

*Yüzde on hesaplamalarında o vakte kadar her dönem için müfredatta yer alan derslerin tümünün alınmış ve başarılmış olması gerekir. Öğrenci müfredatının ilgili dönemlerindeki derslerin herhangi birinden başarısız olan veya alttan dersi bulunan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmez.

* Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

* Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple (ders ekleme-çıkarma, not değişikliği, vs.)  tekrar hesaplama yapılmaz.

* 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin yüzde on hesaplamaları sırasında bütünleme sınavı sonuçları dikkate alınmaz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 5 madde 2.fıkrası uyarınca

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.


 

2017-2018  Eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için  lütfen tıklayınız.


 

Konuyu  düzenleyen 2547 Sayılı Kanun

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri: (1)

Madde 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)

a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır.

Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

c. (…)(2) bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. (3)

–––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Cari Hizmet Maliyeti” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 172 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(ç), (d) ve (e) fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir.


 

ç. (Değişik: 27/3/2015-6637/20 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

d. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

e. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

f. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

g. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı, talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi olarak verilebilir.

ğ. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. İkinci öğretimde alınacak ücretlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarı öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.

h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

i. Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil edilen gelirler ile diğer gelirler; en geç tahsil edildiği ayın sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Kaydedilen ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri olmak üzere, kalkınma planı ve programlarına uygun olarak yükseköğretim kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.

j. Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

k. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

l. (Ek: 18/6/2017-7033/15 md.) Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir. Eğitim desteğinin tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.


 Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 21 Ekim  2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2017-2018 Eğitim-öğretim yılıkatkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili  Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI YE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

Merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 1- (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kuramlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir,

(2)Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kuramlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

(3)2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

(4)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılma ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

(5)  Yükseköğretim programlama kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair rapora ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile lisans programlarına yerleştirilenler ile bu şekilde yerleştirilip lisans programlarını tamamlayanlardan lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

(7) Yükseköğretim kuramlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden af soması ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki dönemler düşülmek suretiyle hesaplanır.

(8) Öğrencinin kayıt yenilememesi veya uzaklaştırma cezası alınası durumunda ara verilen eğitim-öğretim dönemleri, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden kullanılmış addedilir.

(9)  Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanır.

(10) Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışmdan gelen ve yurtdışma giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabidir.

(11) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

MADDE 2- (1) Öğrenci katkı paylan ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2)   Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışmdan kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları

MADDE 3- (1) Yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti;

-önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmet maliyetinin beş katım aşmamak üzere,

-lisansüstü programlarda ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payından az olmamak üzere,

yükseköğretim kuramları tarafından belirlenir.

Ancak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini geçemez. Engellilik oranında indirim yapılmasına ilişkin 1 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü, bu fıkra kapsamına giren öğrenciler hakkında da uygulanır.

(2) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kuramlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışmdan Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurulularına yerleştirilen kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

(3) İkinci fıkra kapsammdakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

(4) Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zabtı imzaladığı ülkelerden gelen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarının lisans veya lisansüstü programlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücreti, yerleştirme koşullarını muhafaza ettikleri sürece, ilgisine göre bu Karara ekli (1) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen tutarlardır. Bu tutarlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır. Destek kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

(5) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarının mevcuttaki birinci ve ikinci öğretim programları dışında Suriye vatandaşı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından münhasıran açılmasına izin verilen programlara kayıt yaptıran öğrenciler birinci fıkra hükümlerine tabidir. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili oluşabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

(6) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışmdan kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

(7) Yükseköğretim kurumlan, tarihi ve kültürel bağların yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artırmak, yuıtdışmda başarılı olan öğrencileri programlama dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE 4- (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir somaki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6- (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğreneiler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti tutarları

MADDE 7- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kuramlarına ödenir.

(2) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışmdan yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin öğrenim ücreti tutarı, ikiyüzotuz TL’dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna def aten aktarılır.

(3)   Devlet burslusu kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

Adları değiştirilen veya yeni kurulan fakülte veya yüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 8- (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

(2) Yükseköğretim kuramlarında ekli cetvellerde yer almayan fakülte ve programların kurulması halinde bu fakülte ve programların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak ekli cetvellerde ilişkili olacağı grubu belirlemeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti tutarları

MADDE 9- (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı ile bilimsel hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi , Kılavuzunda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programları ile bilimsel hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır.

(2) Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

(3) Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11- (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.                                                                     ,

(2) Devlet yükseköğretim kurumiarmda görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar

MADDE 12- (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

Geçiş yapanların katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 13- (1) Vakıf yükseköğretim kurumlan veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlanndan Devlet yükseköğretim kuramlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerim tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

(2)  Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler öğrenim ücreti öder. 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

(3)  Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/ögrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

(4)   Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

Devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 14- (1) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurfdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 31/5/2006 tarihli ve 55 Î0 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

(2) Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

MADDE 17- (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kuramlarında, fakülte ve yüksekokulların 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kuramlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kuramlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Başka ücret alınmaması

MADDE 18- (1) Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Karar kapsamına girmeyen öğrenciler

MADDE 19- (1) Bu Karar, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarında kayıtlı iken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrenciler hakkında uygulanamaz.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 20- (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Karar, 30/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 5 madde 2.fıkrası uyarınca

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

Öğrencinin Üniversiteye Kayıtlandığı yıl itibari ile harçlar hesaplanmaktadır.

Yatay Geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenim süreleri de hesaba katılmaktadır.

Örnek 2013 girişli öğrencinin

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim yılı 1.Yılı Harç Yarıyılları 1-2

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim yılı 2.Yılı Harç Yarıyılları 3-4

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim yılı 3.Yılı Harç Yarıyılları 5-6

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim yılı 4.Yılı Harç Yarıyılları 7-8

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim yılı 5.Yılı Harç Yarıyılları 9-10 olduğundan harç tahakkuk eder.
 

2017-2018  Eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için  lütfen tıklayınız.

 


 

 

 

Konuyu  düzenleyen 2547 Sayılı Kanun

 

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri: (1)

 

Madde 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)

 

a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır.

 

Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payıikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

 

Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

 

Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

 

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

 

c. (…)(2) bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. (3)

 

–––––––––––––––––

 

(1) Bu madde başlığı “Cari Hizmet Maliyeti” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 172 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

(2) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(3) 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(ç), (d) ve (e) fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir.

 


 

 

 

ç. (Değişik: 27/3/2015-6637/20 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

 

Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

 

d. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

 

e. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

 

f. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.)

 

g. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir.

 

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı, talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi olarak verilebilir.

 

ğ. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. İkinci öğretimde alınacak ücretlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarı öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.

 

h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 

ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

 

i. Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil edilen gelirler ile diğer gelirler; en geç tahsil edildiği ayın sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Kaydedilen ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri olmak üzere, kalkınma planı ve programlarına uygun olarak yükseköğretim kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.

 

j. Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

 

k. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 

l. (Ek: 18/6/2017-7033/15 md.) Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir. Eğitim desteğinin tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 


 

 

 

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

 22 Ekim  2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2016-2017 Eğitim-öğretim yılıkatkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili  Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 


Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine Üniversitemize devam eden öğrencilerin süre hesaplamasında Dikey Geçiş öncesi eğitim aldığı süreler hesaplamaya dahil edilecektir.

DGS ile kayıtlanan öğrencilerin harç ödemeden geçirecekleri süre 2 eğtim yılıdır.

Bu süre bitiminde kaçıncı sınıf olması ve eğitim yarıyılının önemi yok harç tahakkuk eder

 

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

 21 Ekim  2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2017-2018 Eğitim-öğretim yılıkatkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili  Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI YE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

 

Merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

 

MADDE 1- (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kuramlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir,

 

(2)Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kuramlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

 

(3)2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

 

(4)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılma ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

(5)  Yükseköğretim programlama kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair rapora ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile lisans programlarına yerleştirilenler ile bu şekilde yerleştirilip lisans programlarını tamamlayanlardan lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

 

(7) Yükseköğretim kuramlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden af soması ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki dönemler düşülmek suretiyle hesaplanır.

 

(8) Öğrencinin kayıt yenilememesi veya uzaklaştırma cezası alınası durumunda ara verilen eğitim-öğretim dönemleri, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden kullanılmış addedilir.

 

(9)  Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanır.

 

(10) Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışmdan gelen ve yurtdışma giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabidir.

 

(11) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

 

MADDE 2- (1) Öğrenci katkı paylan ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

(2)   Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

 

Yurtdışmdan kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 3- (1) Yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti;

 

-önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmet maliyetinin beş katım aşmamak üzere,

 

-lisansüstü programlarda ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payından az olmamak üzere,

 

yükseköğretim kuramları tarafından belirlenir.

 

Ancak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini geçemez. Engellilik oranında indirim yapılmasına ilişkin 1 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü, bu fıkra kapsamına giren öğrenciler hakkında da uygulanır.

 

(2) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kuramlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile

 

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışmdan Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışmdan öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurulularına yerleştirilen kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

 

(3) İkinci fıkra kapsammdakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

 

(4) Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zabtı imzaladığı ülkelerden gelen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarının lisans veya lisansüstü programlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücreti, yerleştirme koşullarını muhafaza ettikleri sürece, ilgisine göre bu Karara ekli (1) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen tutarlardır. Bu tutarlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır. Destek kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

 

(5) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarının mevcuttaki birinci ve ikinci öğretim programları dışında Suriye vatandaşı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından münhasıran açılmasına izin verilen programlara kayıt yaptıran öğrenciler birinci fıkra hükümlerine tabidir. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili oluşabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

 

(6) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışmdan kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

 

(7) Yükseköğretim kurumlan, tarihi ve kültürel bağların yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artırmak, yuıtdışmda başarılı olan öğrencileri programlama dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

 

Öğrenim ücretinin kullanılması

 

MADDE 4- (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

 

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir somaki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

 

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 6- (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

 

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğreneiler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 7- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kuramlarına ödenir.

 

(2) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışmdan yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin öğrenim ücreti tutarı, ikiyüzotuz TL’dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna def aten aktarılır.

 

(3)   Devlet burslusu kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

 

Adları değiştirilen veya yeni kurulan fakülte veya yüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 8- (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

 

(2) Yükseköğretim kuramlarında ekli cetvellerde yer almayan fakülte ve programların kurulması halinde bu fakülte ve programların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak ekli cetvellerde ilişkili olacağı grubu belirlemeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

 

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 9- (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.

 

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı ile bilimsel hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi , Kılavuzunda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programları ile bilimsel hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır.

 

(2) Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

 

(3) Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

 

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 11- (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.                                                                     ,

 

(2) Devlet yükseköğretim kurumiarmda görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 

İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar

 

MADDE 12- (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

 

(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

 

Geçiş yapanların katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

 

MADDE 13- (1) Vakıf yükseköğretim kurumlan veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlanndan Devlet yükseköğretim kuramlarına geçiş yapan veya yuıtdışmda öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerim tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

 

(2)  Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler öğrenim ücreti öder. 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

 

(3)  Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/ögrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

 

(4)   Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

Devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderleri

 

MADDE 14- (1) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurfdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 31/5/2006 tarihli ve 55 Î0 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

 

MADDE 15- (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

 

MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

 

(2) Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

 

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

 

MADDE 17- (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kuramlarında, fakülte ve yüksekokulların 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kuramlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kuramlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

 

Başka ücret alınmaması

 

MADDE 18- (1) Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

 

Karar kapsamına girmeyen öğrenciler

 

MADDE 19- (1) Bu Karar, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarında kayıtlı iken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrenciler hakkında uygulanamaz.

 

Uygulamaya ilişkin tebliğ

 

MADDE 20- (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 21- (1) Bu Karar, 30/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 22- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 

 

 

 

 

2017-2018  Eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için  lütfen tıklayınız.


 

 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin c.  fıkrasındaki hükmünde (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.)  :  

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl,

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,

öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,

öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

 

Bu durumu Fakültemiz öğrenci işlerine bildirin

Harç Bilgi ekranından harç tutarı satırını seçilip tekrar kaydedilmesi ile güncelleme sağlansın

sorun çözülmesse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilip banka bilgilerinizin güncellenmesi sağlansın.


26.02.2018 tarih ve 14567 sayılı Yükseköğretim Kurulu yazısında Denklik Lisans Tamamlama öğrencileri ile ilgili olarak “Proje yapma ve ders tamamlamada her bir ders saati için adaylardan alınacak ücretler, dersin haftalık saati ve kredisi dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarında verilen ikinci öğretimde alınan ders saat ücretini geçemez.” kararı ve 22.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

Madde 13- (1)

Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.” hükmüde göz önünde bulundurularak denklik lisans tamamlama öğrencilerinden alınacak ücretlerin tespit edilmesi gerekmektedir.

                Yukarıda belirtilen ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve ekte gönderilen Yükseköğretim Kurulu yazısına istinaden T.C. vatandaşı denklik lisans tamamlama öğrencilerinden alınacak ücretler ilgili programın ikinci öğretim ücretini geçemez. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretler ise Üniversitemiz senatosunun belirlemiş olduğu ilgili programın ücretini geçemez.

                Alınacak ücretler ile ilgili örnek hesaplama aşağıda sunulmuştur.

1) Öğrenci Harç Yatırmışsa OBYS de öğrencinin harç yatırdığı dönem seçilerek harç tutarı sıfır yazılalarak alacaklı hale getirilir.

2) Öğrenci OBYS de öğrenciye IBAN bilgilerini girmesi gerekiyor.

3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sitesinde yer alan Harç İade Dilekçesi formunun doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Gazi/Şehit eş ve çocukları katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Bu durumda olan öğrencilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için ilgili belgeyi fakültelerinin öğrenci işlerine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

  1. 07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12007 karar sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı Madde1- (4) "31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesi ile

  1. 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  2. 23/4/1981 tarih ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  3. 28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
  4. 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından;
  5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve
  6. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından;
  7. 24/2/1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenim harcı alınmaz." denilmektedir.

HIZLI ERİŞİM